„ad Sanctissimam Trinitatem”: educație și cultură greco-catolică la Blaj, în primele decenii ale secolului al XIX-lea

15 December 2022


Authors
Author Daniel Dumitran, 1 Decembrie University of Alba Iulia
Abstract

In the historiography of education, in-depth analyses dedicated to the catalogues of book collections and libraries constitute a distinct research direction. Starting from these precedents, this research approaches a source very little capitalised upon ad integrum until now, namely, the second manuscript inventory of the library of the Greek-Catholic Seminary in Blaj, probably written in the first third of the nineteenth century. It offers an opportunity to become acquainted with the works available to the teachers and students of this school, as well as providing insight into the denominational and cultural orientations that characterised ecclesiastical education in Blaj at the time of the establishment of the Episcopal Lyceum. The work concentrates on investigating the main sections of the inventory (biblical editions and commentaries, homiletics, ecclesiastical history, canon law, liturgical book, patristics, theological literature), which contain detailed descriptions of the books held there at the time in Latin, Greek, Romanian and other languages, as well as older books in Slavonic and the manuscripts kept in the library. Attention is paid to the students’ training, which was based on the tradition of preserving the Eastern rite on the one hand, and a the tendency to professionalise theological education by appealing to the models of the Western speciality literature on the other.

Keywords
library of the Holy Trinity Monastery in Blaj, Diocesan Greek-Catholic Seminary, inventories, didactic literature, manuscripts
References

[1] Inventarium librorum Balasfalvae in residentia episcopali etc., ms. lat. 550, 7 f. r-v, Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca (în continuare: BARFCN); Magdalena Tampa, „Din începuturile Bibliotecii de la Blaj. Despre inventarul manuscris din 14 iunie 1747, BC III (1979): 126-132; Sidonia Puiu Fărcaș, „Contribuții la istoricul Bibliotecii Centrale din Blaj. Concepții și principii de organizare până la 1860”, BC IX (1985): 237.

[2] Nicolaus Nilles, Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae Orientalis in terris Coronae S. Stephani (Oeniponte: 1885), 535; Greta-Monica Miron, „The Basilian Monk and the Identity of the Uniate Church in Eighteenth-Century Transylvania”, în Maria Crăciun, Elaine Fulton, ed., Communities of Devotion: Religious Orders and Society in East-Central Europe, 1450-1800 (Farnham: Ashgate, 2011), 254-256.

[3] Pentru componența și semnificațiile bibliotecilor celor doi ierarhi, vezi Ioan Chindriș, „Biblioteca lui Inochentie Micu-Klein”, în Idem, Cultură și societate în contextul Școlii Ardelene (Cluj-Napoca: Cartimpex, 2001), 45-76, și Greta-Monica Miron, „Books and Confessional Identity: The Library of the Uniate Bishop Ioan Giurgiu Pataki”, în Daniel Dumitran, Valer Moga, ed., Economy and Society in Central and Eastern Europe: Territory, Population, Consumption. Papers of the International Conference Held in Alba Iulia, April 25th-27th, 2013 (LIT Verlag, 2013), 159-170.

[4] Schematismus Venerabilis Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioeceseos Fogarasiensis in Transilvania, pro anno a Christo nato MDCCCXXXV (Blasii, [1835], 7. Vezi și Fărcaș, „Contribuții”, 249.

[5] Fărcaș, „Contribuții”, 242-243, pe baza afirmației lui Ștefan Manciulea („Redeschiderea Liceului din Blaj la 1850”, CCB XVI, 11-12 (1936): 651) și a raportului inspectorului gubernial Gabriel Dorgo din 12 decembrie 1850 (Ioana Botezan, Ioan Gabor, „Un document din decembrie 1850 privind redeschiderea cursurilor la Liceul din Blaj”, AIIACN XX (1977): 350, 352). Conform lui Ioan Rațiu, Blajul. Scurte notițe informative (Brașov: Tipografia Ciurcu & Comp., 1911), 71, biblioteca seminarială era separată de cea arhidiecezană, bazată în cea mai mare parte pe vechea bibliotecă a basilienilor. Același autor menționează și despre biblioteca Gimnaziului că s-a înființat cu o bază din biblioteca basilienilor în 1850. Ibidem, 72.

[6] Inventarium seu conscriptio omnium rerum mobilium, instrumentorum litteralium tam super bono Kut, quam Typographia, debitis item activis reperibilium rerum, instrumentorum ac materialium ad Typographiam et Seminarium Dioecesanum B. M. V. Annunciatae spectantium etc., ms. lat. 257, 21 f. r-v, BARFCN; Fărcaș, „Contribuții”, 239-240; Gabriela Mircea, Tipografia din Blaj în anii 1747-1830 (Alba Iulia: Altip, 2008), 240-251, cu ample referiri la articolul lui Corneliu Dima-Drăgan, „Un ensemble bibliologique roumain de Transylvanie daté de l’anée 1777 (D’après un manuscrit latin inédit)”, Studia bibliologica. Quaterly of Bibliology and Bibliophily IV, 1 (1980), pe care nu l-am avut la dispoziție.

[7] Anul 1781 vehiculat în bibliografie pentru încetarea existenței Seminarului mănăstirii „Buna Vestire” (vezi Ioan Marin Mălinaș, Situația învățământului bisericesc al românilor în contextul reformelor școlare din timpul domniei împărătesei Maria Tereza (1740-80), a împăraților Iosif al II-lea (1780-90) și Leopold al II-lea (1790-92). Contribuții privind relațiile româno-austriece (Oradea: Editura „Mihai Eminescu”, 1994), 65, cu trimitere la lucrările mai vechi ale lui  Augustin Bunea, Episcopii Petru Paul Aron și Dionisiu Novacovici (Blaj, 1902), 312, și Octavianus Bârlea, Ex historia romena: Ioannes Bob Episcopus Fogarasiensis (1783-1830) (Frankfurt am Main: Josef Knecht, 1948), 69) nu se susține, pe baza hotărârii invocate din decretul imperial din 12 decembrie 1781 (vezi textul acestuia la Nilles, Symbolae, 649-654), care apare și în Șematismul Veneratului Cler al Archidiecesei Metropolitane Greco-Catolice Române de Alba Iulia și Făgăraș pre anul Domnului 1900 (Blaj, [1900]), 645, pentru simplul motiv că o asemenea hotărâre nu există în decretul menționat. De fapt, seminarul respectiv și-a încetat activitatea la începutul episcopatului lui Grigore Maior, astfel devenind inteligibilă și expresia translatione Seminarii utilizată în titlul inventarului din 1777 (Apparamenta Ecclesiastica Capelae Episcopalis Aulicae quae cum translatione Seminarii ibidem relicta sunt - Inventarium seu conscriptio, f. 2 r). Vezi și Zenovie Pâclișanu, Istoria Bisericii Române Unite, ediție de Ioan Tâmbuș (Târgu Lăpuș: Galaxia Gutenberg, 2006), 479, care citează decizia de contopire a celor două seminarii de la Blaj aprobată de Maria Tereza în 3 noiembrie 1773 după I. Tóth Zoltán, Primul secol al naționalismului românesc ardelean 1697-1792 (București: Pythagora, 2001), 279.

[8] Inventarium seu conscriptio, f. 10 r - 15 v. Numărul titlurilor consemnate este următorul: 58 libri Valachici, 13 libri Graeci, 9 libri Illirici, 18 libri Ruthenici (între care patru manuscrise ale unor cărți de cult), 8 libri Hungarici și 320 libri Latini, Germanici, Italici et Dalmatici, în total 426 de titluri.

[9] Catalogus Bibliothecae monasterii Balasfalvensis, ad Sanctissimam Trinitatem, ms. lat. 435, BARFCN. Acesta este datat de Sidonia Puiu Fărcaș în 1834-1835, în principal pe baza filigranelor hârtiei. „Contribuții”, 240, 253. O primă numerotare a filelor în creion, ca și cezura evidentă, atestă și absența filei 120, pe care cea de-a doua numerotare, cu creion roșu, nu a mai luat-o în considerație.

[10] Catalogus, f. 1r.

[11] Tampa, „Din începuturile Bibliotecii de la Blaj”, 126.

[12] Catalogus, f. 1 r.

[13] Ibidem.

[14] Fărcaș, „Contribuții”, 234-256.

[15] Este vorba despre un fragment al unui inventar al publicațiilor din Biblioteca Mănăstirii Sfintei Treimi, conform descrierii din inventarul fondului Biblioteca Centrală Blaj, Arhivele Naționale Direcția Județeană Cluj, nr. 1/1846-1851, realizat „deodată sau imediat după lucrările de ordonare în raft și după cotarea lor”, identificat de Sidonia Puiu Fărcaș („Contribuții”, 244).

[16] Fărcaș, „Contribuții”, 244-245.

[17] Ibidem, 243-244.

[18] Ibidem, 246.

[19] Am redat titlurile cărților conform descrierii lor din catalog.

[20] Biblia Sacra iuxta Vulgatam quam dicunt editionem etc., Parisiis, 1541. Catalogus, f. 2 v.

[21] Biblia Sacra Vulgatae editionis, Bambergae, 1693 et denuo impressa 1714; Biblia Sacra Vulgatae editionis auctoritate Sixti V et Clementis VIII […] studio P. Thomae August. Erhard. Ord. S. Benedicti etc., Steyer bey der Jacob Jahn, 1736 latino-germanicae. Voll. 1. Veteris Testamenti. Ibidem, f. 2 r-v.

[22] Biblia Sacra Vulgatae editionis etc., Venetiis, 1688, apud Nicolaum Pezzana, utrumque testamenti; Duhamel Joannis, Biblia Sacra Vulgatae editionis etc., editio novissimas, Venetiis, 1763; Biblia Sacra Vulgatae editionis etc. iuxta editionem Parisiensem Antonii Vitré, nunc denuo revisit et optimis exemplaribus adaptavit cum indicibus copiosissimus, Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1769. Ibidem, f. 2 v-3 r, 4 r-v.

[23] Novi Testamenti omnia cum scholiis ex patribus et historiis in loca obscuriora in marginibus adiectis, graece. Basileae, 1544. Ibidem, f. 7 v.

[24] Vetus Testamentum Graecum ex versione 70a interpretum iuxta exemplar Vaticanum Romae editum, Amstelodami, 1683. Ibidem.

[25] Reineccii Christiani Vetus Testamentum Graecum cum libris apocryphis secundum exemplar Vaticanum, Lipsiae, 1730. Ibidem, f. 7 r.

[26] Ibidem, f. 3 r.

[27] Ibidem, f. 6 v.

[28] Klein Samuelis Ord. S. Basilii Magni in Monasterio Balasfalvensis manuscriptum Valachicum et biblicis eiusdem versionibus. Exod. Lev. Num. Deut. Jos. Jud. voll. primum et secundum. Regum. voll. tertium. Paralipo. Aesdr. Tob. voll. 4tum. Psalm. Prover. Cant. Sapi. voll quintum et sextum. Ecclez. Isa. Iere. Baruch. Ezech. Daniel, Osiae, Ioel, Amos, Jonae, Mich. Nahum, Hoba. Sophr. Agyaei, Zachariae, Malachiae, Machab. voll. [septimum et] octavum in 4. Ibidem, f. 5 v. Vezi identificarea manususcriselor în fondul Blaj al BARFCN, la Ioan Chindriș, Niculina Iacob, ed., Samuil Micu în mărturii antologice (Târgu Lăpuș: Galaxia Gutenberg, 2010), 22.

[29] Origenis Adamantini eximii scripturarum interpretis opera quae exstant omnia per Des. Erasmum Roterdamum partim versa, partim diligenter recognita cum praefatione de vita, frasi, docendi ratione, ex operibus illius etc. apud inclytam Basileam ex officina Frobeniana 1536 mense Novembris, in folio. Catalogus, f. 6 v.

[30] Collectio nova Patrum et scriptorum Graecorum Eusebii Caesariensis, Athanasii et Cosmae Aegyptii, haec nunc primum ex manuscriptis codicibus Graecis, Italicis, Gallicis eruit, latine vertit, notis et praefationibus illustravit D. Bernard. de Monteaucon press. et monachi ord. S. Benedicti e Congregazione S. Bernardi. Tom 1. Josephi Pamphili Caesariensis Episcopi Commentarii in Psalmos etc., Parisiis, sumpt. Claudii Rigaud 1706, cum indice in folio. Tom 2, vol. 2. S. Patris nostri Athanasii opuscula etc., Parisiis, sumpt. eiusdem 1706, in folio. Ibidem, f. 4 v.

[31] Ibidem, f. 2 r.

[32] Ibidem.

[33] Analysis Evangeliorum dominicalium una cum observationibus etc. pars prima editio novissima etc. Lubecae imp. Alberti Hakelmani et Mich. Volckii typ. Jo. Meieri, 1644. Item editionis novae et amplificatae pars 2 continens Evangelia a festo Paschatos etc. Item Analysis Evangeliorum quae diebus festis DD. Apostolorum etc. Ibidem, f. 3 v-4 r.

[34] Ibidem, f. 6 v.

[35] De ornatu et vestitu Aaronis commentarii litterales et morales in caput 28 exodi, seu idea perfecti sacerdotis et hominis Christiani etc. Ibidem, f. 4 r.

[36] Commentarius in Pentateucum Moysi etc. Volum. 2. Comment. In Josue, Judicorum, Ruth et primum librum Regum. Tomus 1. Tom. 2 in reliquos tres libros Regum et duos Paralipomenon. Volum. 3. Comment. in Salomonis Proverbia. Volum. 4. Comment. in Ecclesiasticum. Volum. 5. Comment. in Ecclesiasten. Item in Cantica Cantorum et item in librum Sapientiae. Volum. 6. Comment. in quatuor Prophetas majores. Volum. 7. Comment. in 12 Prophetas minores. Volum. 8. Comment. in Acta Apostolorum. Item in Epistolas Canonicas et item in Apocalypsim S. Ioan. Apostoli. Volum. 9. Comment. in omnes D. Pauli Epistolas. Detto. Commentarius in Evangelia SS. Mathei et Marci. Item tomus alter in Evangelia SS. Lucas et Joannis. Ibidem, f. 3 r-v.

[37] Ibidem, f. 5 v-6 r.

[38] Ibidem, f. 7 r. Ediția Veneția, 1719, figurează între cărțile care i-au aparținut episcopului Inochentie Micu-Klein. Vezi Chindriș, „Biblioteca lui Inochentie Micu-Klein”, p. 76, nr. 73.

[39] Catalogus, f. 7 r-v.

[40] Gesta Salvatoris D. N. J. Christi seu commentaria circa quatuor Evangelia etc. Ibidem, f. 5 r.

[41] Lettins Constantini Ord. FF. Minores Theologia concionatoria docens et movens in Decalogum, ad calcem huius tomi inveniuntur exordia pro dominicis totius anni etc. Tomus primus etc. Volum. 2. Tom. 2. De poenitentiae quatenus virtus est, de contricione prima etc. Ibidem, f. 6 r-v.

[42] Ibidem, f. 4 v.

[43] Opusculum bipartitum historiam Veteris Testamenti usque ad Jesum Christum etc. cum discursu de successione Religionis ex Jacobo Benigno Bossuet Episcopo Meldensi complectens. Ibidem, f. 7 r.

[44] Ibidem, f. 5 v.

[45] Historia utriusque Testamenti, tomus 5. Ab Antiochi Epiphanis persecutione, usque ad Judaeorum per Titum dispersionem, et tomus sextus, a S. Joa. Bapt. conceptione, usque ad tertium Pascha a Christo post Baptismum cellebratum. Ibidem, f. 5 r-v.

[46] Fessler Innocentii SS. Theol. Doctoris in universitate Leopolitana prof. publ. ord. Anthologia haebraica e sacris Haebreorum libris deprompta  adiecta est versio latina et adnotationes, Leopoldi [sic!] typ. Thomae Piller, 1787. Ibidem, f. 4 v-5 r; „Biographie Fessler, Ignaz Aurel”, accesată în 3.09.2022, https://kulturstiftung.org/biographien/fessler-ignaz-aurel-3.

[47] Catalogus, f. 5 r.

[48] Stobaei Ioannis Sententiae ex thesauris Graecorum delectae etc. Tyguri apud Christ. Frosch, 1559. Ibidem, f. 14 v.

[49] Didaci Nisseni Abbatis Ord. S. Basilii M. Opera omnia in quatuor tomos digesta etc, quorum primos sermones vere aureos in omnia Quadragesimae Evangelia continet etc. Tomus 2us etc. in omnia totius anni Dominicalia Evangelia etc., Pedeponti, vulgo Stadt am Hof prope Ratisbonam sumpt. Joan. Gastl. Typ. Hieronymi Lenz, 1738. Volumen 2um Politicus Caeli ex vita Abraham et mysticis actionibus ac moribus SS. Patriarchorum Isaac et Jacob etc. Ibidem, f. 9 r-v.

[50] Cassini Cardinalis Francisci Mariae de Aretio Ord. Capucinorum Opera omnia etc tomi 3: quorum 1us Sacras Orationes Adventuales omnes, alter Quadragesimales 51nam, 3us Quadragesimales primum reliquas etc., Augustae Vindelicorum et Graecii sumpt. Phi. Mart. et Joan. Veith, 1730. Ibidem, f. 8 r-v.

[51] Lonher Thobiae S. J. Presb. Instructissima bibliotheca manualis concionatoria in qua de virtutibus, viciis, sacramentis, novissimis, aliisque similibus materiis in Ecclesia Catholica tractari solitis etc., Venetiis, 1730. Ibidem, f. 12 r.

[52] Segneri Pauli S. Jesu, Homo christianus in sua lege institutus, sive discursus morales etc. liber et pastoribus animarum summam utilis etc., Augustae Vindel. et Dilingae, 1725. Ibidem, f. 14 r. Schröter Joan. S. Jesu, Exedra ecclesiastica dominicalis bipartita etc., sive conciones morales Tergeminae in omnes totius anni dominicas in duas partes divisa, Coloniae Agrippinae apud Vilhelmum et Fran. Metternich, 1727. Ibidem.

[53] Loniceri Philippi, Theatrum historicum sive promptuarium illustrium exemplorum, ad honeste, pie, beateque vivendum cuiusvis generis et conditiones homines informans, ex antiquibus et recentioribus scrip. et prop. Historiorum monumentis collectum, et in 10 classes secundum Mosaicae legis praecepta distinctum, initio a R.mo D. Viro Andrea [Hondorffio] idiomate Germanico conscriptum, Francofurti, 1616. Ibidem, f. 12 r-v.

[54] Petri Chrisologi Archi-Episcopi Ravennatis, Sermones aurei etc., Lugduni, sumpt. FFr. Anissoniorum et Jo. Poysonel, 1676. Ibidem, f. 13 r.

[55] Arrowsmith Joannis, Tactica sacra sive de milite spirituali pugnante, vincente et triumphante dissertatio etc., Amstelodami apud Engelbertum etc., 1700. Ibidem, f. 8 r.

[56] Claus Ignatii, Spicilegium concionatorium pro omnibus festis. Partes 2a, volum. duo, Augustae Vindelicorum, 1735. Ibidem, f. 8 v.

[57] Dornn Xaverii Franc., Serenissimi Electoris Bavariae consiliarii ecclesiastici, Diurnale concionatorium id est conceptus praedicabiles in singulos dies, seu pro qualibet Dominica, ex S. Scripturae et Patrum testimoniis collecti etc., Augustae Vindelicorum, 1760. Ibidem, f. 9 v-10 r.

[58] Hieronymi Chrispi olim Archi-Episcopi Ravennatis, Homiliae ad suum clerum populumque habitae inter missarum solemnia ab anno 1721 usque ad annum 1725 ad Ill. R.mos DD. Sacrae Rotae Romanae, typ. Antonii de Rubeis, 1733. Ibidem, f. 10 v.

[59] Pinedae Jo. Hispalensis S. Jesu, Commentarium concionatorium in Job libri 13, in duobus tomis comprehensi etc., Coloniae Agrippinae sumpt. viduae Vilhelm Metternich et filii, 1733. Ibidem, f. 13 r-v.

[60] Pouget Amati Franc. etc., Institutiones Catholicae in modum cate[che]seos, in quibus quidquid ad religionis historiam [et] Ecclesiae dogmata, mores, sacramenta, praeces, usus et caeremonias pertinet, totum in brevi compendio ex s. fontibus Scripturae et traditionis explanatur, ex Gallico idiomate in Latinum sermonem translatae etc., editio 2da Veneta etc., Venetiis, 1761, ex typ. Jo. Baptistae Pasquali, tomus primus, vol. primum in folio. Ibidem, f. 13 v.

[61] Clementis 11mi Pont. Max. Opera omnia, in quibus continentur eius Orationes Consistoriales. 2o Homiliae. 3o Epistolae et Brevia selectiora. 4or Bullarum secundum exempla romana fideliter repetita. Accedit vita Clementis 11i a Praesulem quodam Romano perscripta, Francofurti etc., 1729. Ibidem, f. 8 v.

[62] Partinger Francisci S. Jesu, Magna professio fidei iuxta formam Concilii Tridentini iussu Pii 5ti [corect : Pii IV] proposita, 1674 [corect: 1564], concionatoribus utilis, Lincii, 1725, cf. https://books.google.ro/books?id=38JiAAAAcAAJ&pg=PA545&lpg=PA545&dq=Francisc+Partinger+magna+professio+fidei&source=bl&ots=DKpS0bPhFj&sig=ACfU3U2K4iPeRH_zJyC5bm45QrBb0SQ0fQ&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwiaytCJqoP-AhXAgf0HHTmNBlIQ6AF6BAgbEAM#v= onepage&q=Francisc%20Partinger%20magna%20professio%20fidei&f=false.  Catalogus, f. 13 r.

[63] Francisci Assisiotis Minorum Patriarchae nec non Sancti Antonii Paduani eiusdem ordinis Opera omnia etc. opera Joan. de la Haye Parisini etc., Augustae, sumpt. Mart. Veith, 1729. Altera vero pars Antonii Paduani etc., Pedeponti, vulgo Stadt am Hof, prope Ratisbonam, sumpt. Jo. Gastl., 1729. Ibidem, f. 10 r.

[64] Gregorii Papae I. Cognomento Magni 40 Homiliae studio Monachorum Ord. S. Benedicti collectae etc., Augustae Vindelicorum, 1761. Ibidem, f. 10 r-v.

[65] Thauler Joan. Ill. Theologi, Sermones de tempora et de sanctis totius anni, plane piissimi, reliquaque eius pietati ac devotioni maxime inservientia opera omnia a R. P. Laurentio Surio Chartusiano in Latinum sermonem translata, postremo recognita et nunc iterum recusa etc., Coloniae Agrippinae, apud Servatium Noetker - -  circa annum 1350, initio est 900. Ibidem, f. 14 v-15 r.

[66] Tylkowski Adalberti S. Jesu, Breviarium concionatorium super festa totius anni in duas partes divisum. Editum typ. Monasterii Olivensis, 1686. Ibidem, f. 15 r.

[67] Prokopowitz Theophanis, Lucubrationes orationes poemata, Vratislaviae, 1743. Ibidem, f. 14 r.

[68] Illyés Stephani Episcopi Samandriae etc., Conciones pro festivis diebus, partes 2a, volum. 1, Tyrnaviae, 1708, in 8vo, hungarice. Ibidem, f. 10 v.

[69] Kollenycz Andreae, Sermones panegyrico morales pro omnibus festis anni, Tyrnaviae, 1713. Ibidem, f. 11 r.

[70] Devay Andreae, translatio ex Latino in Hungaricum concionatoribus utilissima, libri 5, volum. 1, Tyrnaviae, 1761. Ibidem, f. 9 r.

[71] Pászmány Petri Archi-episcopi Strigoniensis, Concionatorium hungaricum, Posonii, 1637, editio tertia. Ibidem, f. 13 r.

[72] Demény Ladislai, Sacrae et piae meditationes in omnes anni Dominicas et festa Hungariae celebriora, potissimum de Sanctis Patribus lectae, et ex Evangeliorum serie distributae, Posonii, litteris Joan. Mich. Landerer, 1754. Ibidem, f. 9 r.

[73] Ortmann Ferdinandi, Sermones sacri in omnes anni partes distributi, ex Germanico in Latinum transpositi, partes duae, volum. duo (pars 1ma deest), Posonii, 1806. Ibidem, f. 12 v.

[74] Illyés Andreae, Concionatorium 74r sermonum, partes 3, volum. 1, Cibinii, 1691. Detto, Conciones hungaricae pro toto anno, vol. 1, Viennae, 1696. Ibidem, f. 10 v.

[75] Gerstöcker Antonii SS. Theol. Doct., Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem Agriensem theologicam, juridicam et philosophicam dictae 1757 etc., typis Franc. Ant. Royer etc., 1758. Ibidem, f. 10 r.

[76] Noszky Francisci, Concionum sacrarum pars authumnalis, Budae, 1807. Ibidem, f. 12 v.

[77] Ibidem, f. 10 v-11 r.

[78] Ibidem, f. 15 v.

[79] Ibidem, f. 13 r.

[80] Ibidem, f. 9 r.

[81] Ibidem, f. 10 v.

[82] Ibidem, f. 11 r.

[83] Ibidem, f. 8 v. Cartea sa, Orationes (Torino, 1724), a fost publicată în mai multe ediții în spațiul german, pe baza celei de-a doua ediții italiene (din 1727), cea dintâi la Augsburg, în 1740. „Orationes P. Josephi Ignatii Chiaberge, Societatis Jesu”, accesat în 3.09.2022, https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/UV554Y3NI3YZNWGZH26K4D4CKKO5G3A3.

[84] Catalogus, f. 14 v.

[85] Cuvîntu pentru eșirea sufletului. 4or conciones integrae, reliquae plures ex toto excisae, sine frontispicio. Vol. 1 in 4o manuscriptam supra thecam. Ibidem, f. 11 r.

[86] Sermones sacri aliquot Valachici vix amplius legibiles sine frontispicio et conclusione manuscriptum volum. 1 in 4o supra thecam. Ibidem, f. 14 r.

[87] Oreva cîte învățături, de vreme roasă, dinapoi și dinainte mult smintite in 12o. Vol. 1 supra thecam. Ibidem, f. 12 v.

[88] Ibidem, f. 11 r, 12 v.

[89] Libellus in quo tractatur de paeccatis capitalibus, superbia, avaritia, luxuria, ira, invidia, gula, acedia concionatoribus utilis, sine frontispicio, in 8o minori. Ibidem, f. 12 r.

[90] Libellus continens Evangelia Latine et Germanice cum adjectis homiliis, sine frontispicio. Vol. 1 in 8o. Ibidem.

[91] Ibidem, f. 9 r.

[92] Budae Gulielmi, Commentarii lingvae Graecae, Basileae, 1530. Ibidem, f. 16 r.

[93] Calepini Ambrosii, Dictionarium 11 lingvarum etc. Ubi respondent Latinis vocabulis Hebraica, Graeca, Gallica, Italica, Germanica, Belgica, Hispanica, Polonica, Ungarica, Anglica etc., Basileae, per Sebastianum Henrich Petri, MDXCIIX seu 1598; Detto, Dictionarium octilingvae etc. adiectae sunt Latinis dictionibus Haebrea, Graeca, Gallica, Italica, Germanica, Hispanica atque Anglica etc., Lugduni etc., 1681; Detto, Septem lingvarum Callepinus etc., editio 7a emendatior et auctior, Patavii, typ. Seminarii, 1752 etc. Ibidem, f. 16 r-v.

[94] Molnár Alberti Szenciensi Dictiones Latino-Graecae et Hungaricae, item et Hungarico-Latinae etc., Hanoviae, ex typ. Thomae Villeriani, 1611, partes 2a, vol. 1 in 8o. Ibidem, f. 17 v.

[95] Schrevelii Cornelii, Lexicon manuale Graeco-Latinum et Latino-Graecum etc., Patavii, typ. Seminarii, 1715, apud Jo. Manfre, vol. 1 in folio; Detto, Lexicon billingvae Graeco-Latinum etc., Dresdae et Lipsiae, 1724, vol. 1 in 8o; Detto, Lexicon manuale Graeco-Latinum et Latino-Graecum etc., Patavii, typ. Seminarii, 1769, apud Jo. Manfre, vol. 1 in folio. Ibidem.

[96] Lexicon Graeco Latinum per viros iudicio et lingvarum doctrina excellentes nunc postremo emendatum et auctum., Basileae, ex officina Hieronymi Curionis impensis Henrici Petri, mense Augusti 1556. Vol. 1 in 8o maiori. Ibidem, f. 17 r.

[97] Mirani Calderici Caesaris correctissimum dictionarium Italico Latinum etc., Venetiis, 1701, vol. 1 in 4o. Ibidem.

[98] Vocabularium Italicae lingvae, Graecae vulgaris, Latinae et Graecae litteralis, Venetiis, 1750, vol. 1 in 8o majori. Ibidem, f. 18 v.

[99] Vocabulario Italiano e Latino diviso in due tomi nei quali si contengono le frasi piu eleganti e difficili, i modi di dire, etc. con in fine le favole e i nome delle principali citta, castella etc., tomo primo, prima edizione romana, Roma, 1763, vol. primum in 4o maiori; Detto, Vocabula Latini Italique sermonis in duos tomos distributa, quibus insertae sunt utriusque lingvae elegantiores et difficiliores frases etc. ad usum in Reg. Taurinensi Archi-Gymnasio, tomus alter, prima editio romana, Roma, 1763. Volumen secundum in 4o maiori. Ibidem, f. 18 r-v.

[100] Dictionarium trilingvae, hoc est Schlavonicum, Graecum et Latinum etc., iuxta Slavonicum alphabetum in ordinem dispositus, vol. 1 in 4o (s.l., s.a.). Ibidem, f. 17 r.

[101] Herculaneii et Etrusci academici vocabula Latini Italique sermonis, Napoli, 1761, tom 2, vol. 2 (primus tomus deest), in quarto. Ibidem.

[102] Pontas Joannis, Dictionarium casuum conscientiae tribus absolutis voluminibus etc., Venetiis, 1744, in folio. Ibidem, f. 17 v.

[103] Klein Samuelis etc., Dictionarium Latino Valachicum et Hungaricum a littera C-G in quarto manuscriptum supra thecam; Detto, Frustum Dictionarii Latino Valachici Hungarici et Germanici a littera A-N (nulla compacta), in 4o supra thecam. Probabil tot lui îi aparținea și Frustum Dictionarii Latino Valachici Hungarici et Germanici authoris ignoti a littera A-C, manuscriptum non compactum supra thecam. Ibidem.

[104] Ibidem, f. 18 v.

[105] Clenardi Nicolai, Institutiones lingvae Graecae cum scholiis, Venetiis, 1570, vol. 1, in 8o. Ibidem, f. 20 r.

[106] Gretser Jacobi S. Jesu, Institutionum lingvae Graecae, libri duo, vol. 1, Romae, 1597, in 8o și Rudimenta lingvae Graecae ex primo libro institutionum cum lacerata inferioris parte frontispicii. Vol. 1 in 8o. Ibidem, f. 21 r-v.

[107] Compendiaria Graecae Grammatices in usum Seminarii Pataviensis, Patavii, 1735, 1741, 1761. Vol. 1, exemplaria tria, trina editio, in 8o; Compendiaria Graecae Grammatices institutio in usum Seminarii Pataviensis multo quam antea emendatior, cum radicibus lingvae Graecae juxta editionem Patavinam, Tyrnaviae, 1770. Volum. 1, in 8o. Ibidem, f. 20 r-v.

[108] Ibidem, f. 22 v.

[109] Institutionum grammaticalium lingvae Latinae, pars tercia ad usum scholarum Austriacarum, latino-germanica, Vindobonae, 1778, vol. 1, in 8o, supra thecam, și reeditarea acesteia, la Buda și Trnava, în 1787; Institutionum ad eloquentiam pars posterior institutiones poeticas complectens ad usum scholarum Austriacarum, Vindobonae, typ. Jo. Thomi Tratner, 1778, vol. 1 in 4o; Oratoricae et poeticae institutionis pars prior, Viennae Austriae, 1763, vol. 1, in 8o; Pomey Francisci S. Jesu Sintaxis ornata, seu de tribus lingvae Latinae virtutibus, puritate, elegantia, copia [in usum Mediae et Supremae Grammaticae classium], cum adiecto flore Latinitatis, Tyrnaviae, 1754, vol. 1 in 8o. Ibidem, f. 21 v, 22 r; https://books.google.ro/books/about/Syntaxis_ornata_seu_de_tribus_latinae_ li.html?id=p08DzQEACAAJ&redir_esc=y.

[110] Cramberi Mathiae Grammatica Germanica cum Italica interpretatione, Norimbergae, 1694, vol. 1 in 8o. Catalogus, f. 20 r-v.

[111] Bellii Mathiae, Institutiones lingvae Germanicae in gratiam Hungaricae iuventutis editae etc., Hallae Magdeburgicae, 1730, vol. 1 in 8o minori. Ibidem, f. 19 v.

[112] Grammatica Germanica ex Gottschedianis libris collecta in usum exterarum nationum praecipuae Hungariae et Poloniae, Viennae, 1772, vol. 1 in 8o minori. Ibidem, f. 21 r.

[113] Német grammatika egy német olvas könyvvel és ahhoz tartozó szókőnyvvel együtt. Készittette Márton Josef etc., Bétsben, Haykul Antal betüivel, 1802, vol. 1 in 8o. Ibidem, f. 21 v-22 r.

[114] Bouget Joannes Salmuriensis, Grammaticae haebraicae rudimenta ad usum Collegii Urbani de Propaganda Fide concinnata, editio 2a, Romae, 1717, typ. S. Congr. de Prop. Fide, vol. 1 in 8o. Ibidem, f. 20 r.

[115] Navarri Martini Petri, Grammaticae haebraicae libri 2o (primus deest), Parisiis, 1580, vol. 1, in 8o. Ibidem, f. 21 v.

[116] Schultenii Antonii Institutiones lingvae Hebraicae, Claudiopolis Transilvanorum, 1743, editio secunda, vol. 1 in 4o. Ibidem, f. 22 v.

[117] Biblische Geschichte der Religion, das driette Stück des ersten Theils des Lesebuches zum gebrauche der Deutschen Schulen in den K. K. Staaten, Hermannstadt, 1781, vol. 1 in 8o, supra thecam; Verbesserte Anleitung zum Deutschen Sprachlehre zum Gebrauche der Deutschen Schulen in K. K. Staaten, Hermannstadt, 1786, vol. 1 in 8o, supra thecam. Ibidem, f. 20 r, 20 v-21 r.

[118] Detto [Chrestomatia] ex optimis lingvae Latinae authoribus in usum Scholarum Grammaticalium, Cibinii, 1781, vol. 1 in 8o; Graecae grammatices prima elementa pro media grammatices classe (pars altera deest), Cibinii, 1784, vol. 1 in 8o (un alt exemplar este consemnat cu titlul Prima elementa Graecae grammatices in usum Scholarum Grammaticalium per M. P. Transsilvaniae, pars altera, pro media grammatices classe, Cibinii, typ. Martini Hochmeister, 1784, vol. 1 in 8o). Ibidem, f. 20 r, 21 r, 22 r.

[119] Elementa lingvae Latinae in usum Scholarum Nationalium per Regnum Hungariae et adnexas provincias latino, germanica et hungarica, Tyrnaviae, 1787, vol. 1 in 8o, supra thecam. Ibidem, f. 20 v.

[120] Cserei Josephi de Nagy Ájta, Prima elementa Graecae grammatices, Cibinii, 1790, vol. 1 in 8o. Ibidem, f. 20 v.

[121] Cellarii Christi Grammatica Latina Hungaricae lingvae accomodata, Claudiopolis, 1794, vol. 1 in 8o. Ibidem, f. 20 r.

[122] Anleitung zum Rechnen zum Gebrauch der National Schulen in dem Königreiche Ungarn, und den damit verbunden Staaten, Bistricz, 1798, vol. 1 in 8o, supra thecam. Ibidem, f. 19 v.

[123] Grosses Lesebuch für Schüler der Deutschen Normal und Haupt Schulen in den K. K. Staaten, Hermannstadt (sine anno), partes 2a, vol. 1, exemplaria 14im, ex his 6 sine frontispicio lacerata, in 8o, supra thecam. Ibidem, f. 21 r-v; pentru datare, vezi exemplarul din biblioteca Muzeului Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe, „A Székely Nemzeti Múzeum könyvtára”, accesat în 3.09.2022, https://sznm.ro/konyvtar.php?start=4900#.

[124] Catalogus, f. 22r; Richard Hoche, „Scheller, Immanuel Johann Gerhard”, în Allgemeine Deutsche Biographie 30 (1890), accesat în 3.09.2022, https://www.deutsche-biographie.de/sfz78139.html.

[125] Bocoavna pentru deprinderea în cetanie cu binecuvântarea Prealuminatului Domnului Ioan Babb, Episcopul Făgărașului, în Blasiu, 1823, in 8o minori, supra thecam. Catalogus, f. 20 r.

[126] Lorenzi Francisci Francisioni Fiorentino in Siena Prof. Grammatica Hispanica et Italica, editio 5a in Genova, 1707 (italice), vol. 1 in 8o. Ibidem, f. 21 v; Lorenzo Franciosini, Gramatica spagnola e italiana (1624), ediție critică de  Félix San Vicente (Padova: Cleup, 2018).

[127] Catalogus, f. 19 v.

[128] Corpus Byzantinae historiae 24or voluminibus constans a pluribus elaboratum. Volumen 1um. De Byzantinae historiae scriptoribus editio secunda ad Luparaeam fideliter expressa, sub felicissimis Philippi 5ti Hispaniarum Regis Catholici auspiciis. Excerpta de legationibus, ex pluribus autoribus a Davide Hoeschelio Augustano edita interprete Carolo Cantoelaro, Venetiis, ex Typographia Bartholomaei Javarina, 1729, in folio etc. (urmează descrierea celorlalte 23 de volume). Ibidem, f. 23 r-24 v. Primul volum este consemnat ca existând și în prima ediție, datorată iezuitului francez Philippe Labbe, tipărit la Paris, în anul 1648. Ibidem, f. 26 r.

[129] Vitae Caesarum, quarum scriptores hi: C. Suetonius Tranquillus, Aelius Spartianus, Aelius Lampridius, Trebellius Polio, Herodianus, Pomponius Laetus, Dion Cassius, Iulius Capitolinus, Vulcatius Gallicanus, Flavius Vopiscus, Sextus Aurelius Victor, Ioannes Bapt. Egnotius, Eutropii libri decem integritati pristinae redditi, Ammianus Marcellinus longe alius, quam antehac unquam. Annotationes D. Erasmi Rotterdami etc. Accessunt in hac editione Veleji Paterculi libri duo ab innumeris denuo vindicati eroribus, addito indice copisissimo. Froben, Basileae, 1546. Împreună cu aceasta erau legate și opera lui Quintus Curtius, De rebus gestis Alexandri Magni, tipărită de același tipograf în 1545, și Historia Romana a lui Appianus, tipărită la Paris, în 1551. Ibidem, f. 28 r-v.

[130] Orosii Pauli viri clarissimi ad Aurelium Augustinum Episcopum et doctorem eximium in septem historiarum libros prologi impressi Venetiis, opera et expensis Bernardini Veneti de Vitalibus, 1600, die 12 octobris etc. frontispicium deest, volumen 1 in folio. Ibidem, f. 27 r. În Romilda Saggini, Paolo Ramagli, Libri antichi tra Savona e Albenga. Inventari cinquecenteschi e catalogazione dei fondi di due diocesi liguri (Udine: Forum, 2020), 191, nr. XXX, anul imprimării cărții este 1500.

[131] Merbizii Valentini Joannes, C. Juliis Caesaris, quae exstant ex accuratissima recensione Josephi Scaliger, novae huic editioni in comodiorem usum studiosae adolescentiae etc., Francofurti et Lipsiae, sumpt. Joan. Nicol. Gerlach et Frid. Lüderwald, 1696, vol. 1, in 8o. Catalogus, f. 26 v; pentru Johann Valentin Merbitz (1650-1704), care a fost corector al școlii evanghelice din Dresda, vezi Franz Schnorr von Carolsfeld, „Merbitz, Johann Valentin”, în Allgemeine Deutsche Biographie 21 (1885), accesat în 3.09.2022, https://www.deutsche-biographie.de/sfz61821.html?language=de.

[132] Catalogus, f. 27 v.

[133] Ibidem, f. 25 r-v.

[134] Ibidem, f. 23 r, 26 r-v.

[135] Ibidem, f. 25 v.

[136] Borgiae Kery Francisci Societatis Jesu Imperatoris Orientis compendio exhibiti e compluribus Graecis praecipue scriptoribus a Constantini Magno ad Constantinum ultimum, et expugnatam per Turcos Constantinopolim, Tyrnaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, 1744, volumen 1 in folio; Detto, Historiae Byzantinae Epitome e compluribus Graecis praecipue scriptoribus a Constantini Magno ad Constantinum ultimum, et expugnatam per Turcos Constantinopolim, Tyrnaviae, Typographia Academica Societatis Jesu, 1743, volumen 1 in 8o minori. Ibidem, f. 23 r; „Kéri, Franz Borgia”, accesat în 3.09.2022,  https://de.wikisource.org/wiki/BLK%C3%96:K%C3%A9ri,_Franz_ Borgia.

[137] Catalogus, f. 28 v.

[138] Ibidem, f. 26 r.

[139] Ibidem, f. 25 r.

[140] Lucrarea consemnată cu titlul Chronologia Hungariae. Synopsis secunda seu Epitome chronologica rerum Hungaricarum ab exitu Hungarorum e Scitia usque ad exordium Regiminis S. Stephani, ab anno Christi 373-1000, reprezintă partea a III-a a celei de-a doua decade a lucrării Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea. Ibidem, f. 25 r; pentru aceasta, vezi https://www.e-rara.ch/zut/content/structure/3904938.

[141] Epitome chronologica rerum Hungaricarum et Transilvanicarum a D. Stephano ad annum 1736 producta, dum Illustrissimus Comes Paulus Haller de Hallerstein etc. in Al. ac Regio Princ. Societ. Jesu Academia Claudiopolitana theses universae Philosophiae e praelectionibus Georgii Daroczi Societ. Jesu etc. publice propugnaret, 1737, Claudiopolis, Typ. Acad. S. Jesu per Simeonem Thadaeum Weichenberg etc. Catalogus, f. 25 r.

[142] Ibidem, f. 28 r.

[143] Thoroczkay Josephi de eadem etc, Inscriptiones Romano-Transilvanicae honoribus Excell. Ill. Andreae ab Hadik etc. oblatae, Claudiopoli, Typ. Coll. Acad. Societ. Jesu, 1767, vol. 1 in folio supra thecam; despre această lucrare, vezi János Frivaldszky Sr, A források mélyére nézve. Fridvaldszky János SJ (1730-1784) polihisztor élete és öröksége (S.l.: s.n., 2018), 42-45, https://mek.oszk.hu/18000/18012/18012.pdf.

[144] Catalogus, f. 24 v-25 r. Despre această copie a Hronicului lui Dimitie Cantemir, vezi Ioan Chindriș, „Secolele Bibliei de la Blaj”, în Idem, Cultură și societate în contextul Școlii Ardelene (Cluj-Napoca: Cartimpex, 2001), 236.

[145] Ibidem, f. 26 r: „manuscriptum Valachicum, ex quo solum modo 11 filerae supersunt”.

[146] Ibidem, f. 27 r. Vezi ediția modernă a acestei lucrări, în limbile română și maghiară: Temetkezési szokások az erdélyi románoknál. 181 / Obiceiuri de înmormântare la românii ardeleni. 1817 (Budapest: Györffy István Néprajzi Egyesület, 2006).

[147] Amat de Graveson Fr. Ignat. Hiacynt. S. Facult. Parisien. Doctoris, Historia ecclesiastica Veteris Testamenti in rem theologiae candidatorum, per sex mundi aetates in orbe condito ad natale usque J. Christi etc., Venetiis, 1727, apud Jo. Baptisti Recurti, vol. 1 in 4to; Detto, Historia ecclesiastica variis colloquiis digesta, ubi pro theologiae candidatis res praecipuae, non solam ad historiam, sed etiam ad dogmata, criticam, pertinentes, per breves interrogationes et responsiones ordine collocantur, distributa vero in tomos novem et continuata a saeculo Ecclesiae primo usque ad annum 1721, sub calcem operis annexae sunt tabulae chronologicae 14 in quibus texitur series Romanorum Pontificum, Patriarcharum Orientis etc., editio in Germania secunda, Augustae Vindelicorum et Graecii, sumpt. Philip. et Mart. Veith et Joan. fratris haeredum, 1727, volumen 1 in folio. Catalogus, f. 29 v.

[148] Baronii Odorici Reynaldi Cardinalis et Jac. de Laderchio Faventini, Compendium Annalium Ecclesiasticarum. Tom. primus ab adventu D. N. Jesu Christi usque ad Arcadii et Honorii Imperatoris etc., autore Augustino Sartorio, Pragae, 1736, volum. 1 in 8vo etc. (urmează descrierea celorlalte cinci volume). Ibidem, f. 29 v-30 r.

[149] Bollandi Joannis Societ. Jesu theologi ejusque continuatorum etc., Acta sanctorum Ungariae prolegomenis et notis illustrata, pars secunda honoribus Ill. DD. Comitis Caroli Eszterházi de Galanthe etc., 1744 etc., Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, volumen 1 in 8 minori, supra thecam. Ibidem, f. 30 r-v.

[150] Eusebii Pamphili Ecclesiasticae historiae libri novem Ruffino Aquilejensi interprete, ac duo ipsius Ruffini libri. Opus in duas partes distributum, quarum altera Eusebii, altera Ruffini libros continet ad Vaticanos mss. codices exactos, labore ac studio F. Petri Thomae Cacciari a Bononia Carmelitae. Accedit postremae partis eiusdem historica dissertatio de vita, fide, ac Eusebiani ipsa Ruffini translatione, una cum indice locupletissimo, Romae, typ. Ant. de Rubeis, 1740 et 41, volumen 1, partes duae in 4to. Ibidem, f. 31 v.

[151] Ibidem, f. 37 r.

[152] Werboczi Stephani Corpus Juris Hungarici, seu Decretum generales inclyti regni Hungariae partiumque eidem adnexarum in tres tomos distinctum etc. Tomus 1um continens Opus Tripartitum Juris Consuetudinarii Eiusdem Regni, Tyrnaviae, typ. Acad. Societ. Jesu, 1740. Tomus 2um continens Decreta, Constitutiones et articulos Regum Incly. Reg. Hung. ab anno 1035 ad annum post sesquimilessimum octogesimum tercium publicis comitiis edita, Tyrnaviae, per Leopoldum Berger, 1734. Vol. 1um in folio. Volumen 2um, Novellae seu articuli Diaetales Regni Hung. in diversis generalibus diaetis per status et ordines eiusdem Regni Hung. post priorem Decreti Generalis expressionem conditi ac per suas Majestates Regias confirmati (sine frontispicio) ab anno 1608 usque ad annum 17.. [anul a fost tăiat și corectat ulterior: 1741] cum indice alphabetico rerum etc. Item Forma processus Judicii criminalis seu praxis criminalis Serenissimo Regi Josepho Primo dicata sump. Eminentiss. Card. a Kollonicz, editio 3a, Tyrnaviae, typ. Acad. per Leopold. Joseph. Berger, 1732, in folio. Ibidem, f. 45 r-v. Primele două tomuri reprezentau reeditări ale volumelor apărute mai întâi tot la Trnava, în 1696, iar cel de-al doilea volum, consemnat probabil eronat în catalog datorită lipsei foii de titlu, reeditarea celui apărut tot acolo, în 1698. Vezi descrierea acestora în Károly Szabó, ed., Régi Magyar Könyvtár, II (Budapest, 1885), 501-502, nr. 1845, și 528, nr. 1937, iar pentru Forma processus, Géza Petrik, Magyarország Bibliographiája 1712-1860, I, A-G (Budapest, 1888), 811.

[153] Rittershusii Cunradi S. Jesu, Commentarius novus in quatuor libros institutionum Imperialium Divi Justiniani ex manuscriptis et eo praecipue exemplari etc., Argentorati, sumpt. haered. Lazari Zetzneri, 1649. Eodem volumine: Jus Justinianum hoc est Justiniani et aliorum quorumdam Impp. Augg. Novellarum mixtarum expositio methodica etc., editio 2a etc., 1629, volum. 1 in 4to. Ibidem, f. 43 r; Thomas Duve, „Rittershausen, Konrad”, în Neue Deutsche Biographie 21 (2003), accesat în 3.09.2022, https://www.deutsche-biographie.de/pnd104288639.html.

[154] Catalogus, f. 45 v-46 r, cu menționarea lipsei volumului 5.

[155] Brancati Laurentii S. R. Ecclesiae Cardinalis, Epitome Canonum omnium, qui in conciliis generalibus ac provincialibus, in Decreto Gratiani, in Decretalibus, in Epistolis et Constitutionibus Rom. Pontificum usque ad nostra tempora continentur, editio in Germania prima, Coloniae Agrippinae, sumpt. Arnoldi Metternich, 1684; Detto, Epitome Canonum etc. usque ad Alexandrum 7mi annum quartum continentur, editio novissima, Venetiis, 1706, apud Antonium Bartoli. Ibidem, f. 48 v-49 r. O ediție în trei volume sistematizată alfabetic a fost publicată de Ioannes Paulus Paravicino la Köln, în 1728. Ibidem, f. 57 r-v.

[156] Harduini Joannis S. Jesu, Conciliorum Collectio Regia maxima ad P. Philippi Labbei et P. Gabrielis Cossortii S. Jesu haud modica accessione facta et emendationibus plurimis additis praesertim ex cc. manuscriptis, cum novis et locupletatis indicibus, tomi duodecim (sunt consemnate primele 5 volume). Ibidem, f. 55 r-v.

[157] Ball Ludovici Abbavillaci Doct. Theolog., Summa conciliorum omnium, ordinata, aucta, illustrata ex Merlini, Joverii, Baronii, Binii, Coriolani, Sirmundi aliorumque collectionibus ac manuscriptis aliquot, cum annotationibus et controversiis partim dogmaticis, partim historicis, ac verborum indice locupletissimo etc., ea porro in sex classes distribuitur: 1a Concilia exhibet V. Testamenti; 2a Concilia Orientalia; 3a Concilia Occidentalia; 4a Vulgata provincialia; 5a Regionibus variis addita; 6a Decreta aliquot Pontificia, ac Synodos diaecesanos etc., Patavii, ex typ. Seminarii, 1723, apud Joan. Manfre. Ibidem, f. 47 r-v.

[158] Peterfy Caroli e S. Jesu S. Concilia Ecclesiae Romano-Catholicae in R. Hung. celebrata ab anno Christi 1016 usque annum 1715 etc. Pars prima in qua Constitutiones ab anno Christi 1016-1544 prodeunt Viennae Aust., typ. Kalinodiana 1742, Sereniss. et Potentiss. Mariae Theresiae dicata. Pars secunda S. Conc. Ecclesiae Rom.-Cath. In Reg. Hung. anno 1016-1734 etc. In hac parte ab anno 1657-1734 prodeunt Francisco tercio Duci Lotharingiae dicata, Posonii, typ. haeredum Rogerianorum, 1742. Volum. 1 in folio. Ibidem, f. 58 r.

[159] Corpus Juris Canonici emendatum et notis illustratum, Gregorii 13im Pont. Max. Jussu editum, indicibus titulorum et canonum omnium nova methodo concinnatis, et appendice Pauli Lancellotti Perusini adauctum etc., Coloniae Munatianae Imp. Joan. Georgii et Eman. König, 1696, in 4o minori. Ibidem, f. 51 r-v.

[160] Bullarium Magnum Romanum a Beate Leone Magno usque ad S. D. N. Benedictum 13um opus absolutissimum Laertii Cherubini praestantissimi Jurisconsulti Romani, a D. Angelo Maria Cherubino, monacho Cassinensi, deinde a RR. PP. Angelo a Lantusca et Joanne Paulo a Roma Ord. Min., ac tandem eorum cura qui recentiorum Pontificum Constitutiones hactenus promulgatas collegerunt, illustratum et auctum. Editio novissima 11mi voluminibus comprehensa, accedunt prout in editione romana Vitae omnium Pontificum, appendices, insuper suis locis restitutis, cum rubricis, summariis, scholiis et indicibus locupletissimis. Tomus primus a B. Leone Magno ad Paulum 4um juxta exemplar Romae, ex typ. R. Cam. Apostolicae 1638, Luxemburgi, sumpt. Andreae Chevalier, 1727 etc. (urmează descrierea celorlalte volume, cu mențiunea despre lipsa volumului 10). Ibidem, f. 49 r-50 r, și 53 v-54r, 53 r, pentru cele două volume ale ediției din 1746.

[161] Synodus Provincialis Ruthenorum habita in civitate Zamosciae anno 1720 Sanctissimo D. N. Benedicto Papa 13 dicata, Romae, 1724, typ. S. Con. de Prop. Fide, vol. 1 in 4to. Ibidem, f. 60 v.

[162] Rescripta et Decreta RR. PP. Ecclesiam Ruthenicam spectantia 1738, vol. 1 in quarto minori. Ibidem, f. 59 v.

[163] Ibidem, f. 56 v.

[164] Lancelloti Pauli Joannis J. O. Perusini Institutiones Juris Canonici de mandato Pauli Papae 4ti conscriptae, et in Aula Romana ab Illustribus viris recognitae. Editae tandem privato quidem se foelici nomine conscriptoris, continentes litteram puriorem cum glossis antiquis et modernis n. p. ipsius Lancellotti, Bartholini, Timothei, Riceij, Solierii etc. Liber primus De personis, 1704, Venetiis, apud Jacobum Tomasinum etc. (urmează descrierea celorlalte volume). Volumina 5 in 8vo. Detto, Institutiones Juris Canonici, quibus Jus Pontificium singulari methodo libri quatuor comprehendium etc., his accesserunt interpretationes, quas Glossas vocant, quibus loca omnia, unde contextus desumptus est, indicantur etc. Novissime accesserunt casuum ut vocant positiones, annotationesque nonullae, quae ad huius Juris scientiam commodium studiosis praebent aditum Joanne Baptista Bartolino Perusino I. C. Authore etc. Lugduni, apud Gulielmum Rovilium, 1588. Volum. 1 in 4o. Ibidem, f. 56 r-v; Alphonse Van Hove, „Giovanni Paolo Lancelotti”, în The Catholic Encyclopedia, vol. 8 (New York: Robert Appleton Company, 1910), accesat în 3.09.2022, https://www.newadvent.org/cathen/08774a.htm.

[165] Barbosae Augustini J. U. D. Lusitani, nunc vero Episcopi Ugentini, De officio et potestate Episcopi, sive pastoralis solicitudinis tripartita descriptio etc., Venetiis, 1707, apud Natalem Feltrini etc. Catalogus, f. 47 v-48 r. Piasecii Pauli Praxis Episcopalis Ecclesiastica omnia et singula officium potestatemque Episcoporum concernentia complectens in qua varia summorum Pontificum etc. decreta ex probatissimis exemplaribus referuntur, accessit huic terciae editioni tractatus de Jurisdictione Episcoporum Germaniae etc., Coloniae Agrippinae, 1605, volumen 1 in 8vo. Ibidem, f. 58 v. În cazul lucrării lui Piasecki, anul este consemnat greșit, prima ediție a lucrării a apărut în Germania doar în anul 1615, cf. https://polona.pl/preview/f6d95b9e-327b-4e72-8dbe-747b52018a6f.

[166] Cabassutii Joannis Aquisextiensis Presbyteri Congr. Oratorii Domini Jesu, Noticia Conciliorum S. Ecclesiae, in qua elucidantur exactissime, tum S. Canones, tum veteres, novique Ecclesiae ritus, tum praecipue partis ecclesiasticae historiae etc., Tyrnaviae, typ. Collegii Acad. Soc. Jesu, 1764, in 8vo; Detto, Editio altera prior, Venetiis, 1703, apud Antonium Bartali, vol. 1 in 8vo. Catalogus, f. 50 r-v.

[167] De Marca Petri Archi Episcopi Parisiensis dissertationum de concordia sacerdotii et imperii, seu de libertatibus Ecclesiae Gallicanae libri octo etc. Editio in Germania prima, quibus accesserunt eiusdem authoris dissertationes ecclesiasticae varii argumenti, Francofurti, apud Thomam Fritsch, 1708. Detto, Dissertationes selectae ecclesiasticae tractatum de concordia sacerdotii et imperii illustrantes, cum indice rerum. Volum. 1 in folio. Ibidem, f. 52 v.

[168] Van Espen Bernardi Zegeri Presbyteri J. U. D., Ss. Canon. Prof. in Academia Lovaniensi, Jus Ecclesiasticum universum hodiernum disciplinae praesertim Belgii, Galliae, Germaniae et vicinarum provinciarum accomodatam, ex ipsis S. Scripturae litteris, SS. Canon. Conciliorum tum Oecumenicorum, tum Synodalium Decretis, PP. Manuscriptis etc., depromptam, omnia ex ipsismet fontibus etc., editio in Germania 4ta novis quibusdam additamentis locupletata Belgica venustior, etc., tomus primus continens operum partes tres priores. Pars 1 De personis. Pars 2 De rebus. Pars 3 De iudiciis, delictis et poenis ecclesiasticis. Coloniae Agrippinae, ex Officina Metternichiana, 1748, vol. primum in folio (urmează descrierea volumului II). Alte două lucrări ale sale consemnate sunt: Dissertatio canonica de intercessione sive de interventione Episcoporum pro reis apud Principes et magistratum civiles, et de confugientibus ad Ecclesiae, sive de immunitate locali seu asylo templorum etc., Coloniae Agrippinae, 1748; Jus Ecclesasticum in epitome redactum, ac subiunctis brevibus sententiis atque argumentis studii patristici instructam etc. Editio novissima et correcta, Cillejae, apud Franc. Joseph. Jenko, 1795, partes 4or, volum. 4or in 8o. Ibidem, f. 61 r-62 r.

[169] Schmalczgrueber Francisci S. Jesu Ss. Theol. et Ss. Canon. Doct. in alma Universitate Ingolstad. prof., Judex Ecclesiasticus seu Decretalium Gregorii 9i Pont. Max. Liber primus, Brevi methodo ad discentium utilitatem expositus etc., Ingolstadii, sumptibus Jo. Andr. de la Haye, typ. Thom. Gras., 1711. Urmează descrierea volumului II (Ingolstadii, 1712), III-IV (Clerus saecularis et regularis Decretal. liber 3 etc., Ingolstad., 1714, 1715) și V (Sponsalia et Matrimonium seu Decretalium Gregorii 9i Pont. Max. Lib. 4, Dilingae, 1726). Ibidem, f. 59 v-60 r; von Schulte, „Schmalzgrueber, Franz”, în Allgemeine Deutsche Biographie 31 (1890), accesat în 3.09.2022, https://www.deutsche-biographie.de/sfz78575.html#adbcontent.

[170] Benedicti Papae 14ti De Synodo Diocesana libri 13im, Romae, 1755 etc. (urmează descrierea celor 13 cărți ale tratatului). Catalogus, f. 48 r-v.

[171] Comneni Nicolai Papadopolis Cretensis Abbatis S. Zenobii, Ss. Theol. et Phil. doct. et in Academia Patavina canonum sacrorum interpretis, Praenotationes mystagogicae ex Jure canonica, sive responsa sex in quibus una proponitur commune Ecclesiae utriusque Graecae et Latinae suffragium, de iis quae omnino praemisenda sunt ordinibus sacris, atque obitur ex Graecia adversus calumniatores defenditur, et praecipuae Photianorum ineptiae refelluntur, Patavii, ex typ. Semin., 1697, vol. 1 in folio. Ibidem, f. 50 v. Despre autor, vezi Violeta Barbu, „Țările Române și disputele în jurul dogmei primatului papal (secolul al XVII-lea)”, SMIM XXIV (2006): 208-209.

[172] Concinae Danielis Ord. Praed. Ss. Theol. Doct., Defensio Decretorum Concilii Tridentini et Apostolicarum Constitutionum Ecclesiae Romanae in causa paupertatis monasticae adversus duos libros inscriptos Vita claustralis et Vindiciae regularium etc. ad Pontificem Maximum Benedictum 14, Bononiae, 1745, prostant Venetiis etc. Catalogus, f. 51 r.

[173] Eybel Valentini Josephi J. U. D. et Juris Ecclesiastici prof. publ. Caes. Reg., Introductio in Jus Ecclesiasticum Catholicorum. Tom. primus comprehendens prolegomena, Viennae, 1777. Detto, Introductio in Jus Ecclesiasticum Catholicorum. Item de singulis sacri Imperii partibus et quae inde prodiit Ecclesiae Catholicae politia, Viennae, 1777. Volum. duos in 8vo. Ibidem, f. 53 v. Prima ediție a tratatului a apărut în patru tomuri și două  volume; consemnarea redă doar titlurile primului și celui de-al patrulea tom. Vezi „Eybel, Joseph Valentin”, accesat în 3.09.2022, https://de.wikisource.org/wiki/BLK%C3%96:Eybel,_Joseph_Valentin.  

[174] Febronii Justini De statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis liber singularis ad reuniendas dissidentes in religione Christianos compositus, tomus quartus, ulteriores operis vindicias continens, pars prima, Fracofurti et Lipsiae, 1773, volum. 1 in 4to. Catalogus, f. 53 v.

[175] Pehen Joannis Nep. etc., Praelectionum in Jus Ecclesiasticum universum methodo docentium utilitati accomodata congestarum, pars 2da comprehendens Jus Ecclesiasticum privatum. Viennae, apud Antonium Jassler, 1791, volum. 1 in 8. Ibidem, f. 58 r; von Schulte, „Pehem, Josef Johann”, în Allgemeine Deutsche Biographie 25 (1887), accesat în 3.09.2022, https://www.deutsche-biographie.de/sfz94414.html?language=en.

[176] Rieger Josephi Pauli, Juris Ecclesiastici Prof. Publ. Ord. Institutionum Jurisprudentiae Ecclesiasticae, pars prima, Principia Juris Ecclesiastici communis eiusque adminicula continens, editio secunda, Vindobonae, 1771 etc. (urmează descrierea părților a treia și a patra, apărute în 1772-1773, respectiv a părții a doua, în ediția nouă din 1777); prima parte exista și în cea dintâi ediție, din anul 1765, iar partea a treia în ediția nouă din 1778. Catalogus, f. 59 r-v; Herbert Kalb, „Riegger, Paul Joseph Ritter von”, în Neue Deutsche Biographie 21 (2003), accesat în 3.09.2022, https://www.deutsche-biographie.de/gnd100391168.html#ndbcontent.

[177] Archieraticon liber pontificalis Ecclesiae Graecae nunc primum ex regiis manuscriptis Euchologiis aliisque probatissimis monumentis collectus Latina interpretatione, notis ac observationibus auctas antiquitatis ecclesiasticae plenissimae etc., Parisiis, apud Ludovicum Bilaine, 1676, vol. 1 in folio. Catalogus, f. 63 r.

[178] Goar Jacobi Ord. Praedicatorum Rituale Graecorum complectens ritu et ordines divinae Liturgiae cum pluribus manuscriptis collatum, editio 2a accuratior, Venetiis, 1730, vol. 1 in folio. Ibidem, f. 64 r.

[179] Renaudotii Eusebii Liturgiarum orientalium collectio, Parisiis, 1716, tomi duo, vol. duo in 4o. Ibidem, f. 66 r.

[180] Ibidem, f. 66 r, 65 r, 63 v.

[181] Benedicti 14i Papae Epistola encyclica ad missionarios per Orientem deputatos, de ritibus Ecclesiae Graecae aliorumque orientalium conservandis, vol. 1 in 8o. Ibidem, f. 63 r.

[182] Ibidem, f. 63 v, 64 v, 64 r, 65 r, 65 v-66 r, 67 r. Mai este consemnat un Triodion, Pentecostale, Epistolare et Horologion Graecum sine compactura in cruda supra thecam. Ibidem, f. 67 r.

[183] Breviarium lingva Sclavica cum instructione Valachica, eleganti tipo rubro et nigro editum, sine frontispicio in 8o minori. Ibidem, f. 63 v.

[184] Liber liturgicus lingva Slavica, vol. 1 in folio; Liturgia lingva Slavica, Valachica instructione, cum diverso, monstruoso et artificioso apparatu litterarum initialium, item cum variis imaginibus, manuscripta, perditum habens frontispicium. Vol. 1 in 4o. Ibidem, f. 64 v.

[185] Ibidem, f. 66 r, 65 v, 66 v.

[186] Sunt consemnate două volume in folio pentru lunile martie, aprilie, mai, iunie, iulie și august; conform repertorierii lui Ion Bianu și Nerva Hodoș, din Bibliografia românească veche, tom I, 1508-1716 (București, 1903), 365-369, nr. 111, prima ediție a acestuia a apărut în 12 volume in 4o. Catalogus, f. 64 v-65 r.

[187] Catalogus, f. 64 r.

[188] Ibidem, f. 66 v-67 r, 65 v, 64 r.

[189] Ibidem, f. 65 v. Cartea este consemnată cu anul 1760, dar descrierea („acum întie așediat și tipărit etc. sub stepânirea Înălțatei Împărătesei Mariei Theresiei, cu benecuventari quelor mai mari”) corespunde titlului ediției din 1768 (Ioan Bianu, Dan Simonescu, Bibliografia românească veche, tom IV, Adăogiri și îndreptări (București, 1944), 86, nr. 143). Alte două exemplare ale cărții sunt consemnate tot aici, supra thecam.

[190] Ibidem, f. 66 v, 63 r, 63 v.

[191] Rânduiala care se face la hirotonia cetețului, cantarețului, ipodiaconului, diaconului, preotului, la poneri archimandriților, la hirotonia episcopului, slusba sântului Miru, la sanțire antimiselor. Vol. 1 in folio. Ibidem, f. 66 r-v.

[192] Corsini Edvardi, Institutiones Mathematicae, ubi Archimedio aliorumque theoremata brevi methodo demonstrantur, Florentiae, 1771, vol. 1 in 8o; Detto, Institutiones Philosophicae et Matheticae ad usum scholarum, Florentiae, 1731, 1732-1733, tomus 3 et 4o, volum. 3 in 8o. Ibidem, f. 67 v.

[193] De Türre Joannis, Elementa Phisicae, tomus 3ius, 1767, tomus 7us, 1768, tomus 8us, 1769. Neapoli, volumina 3ia in 8o. Ibidem, f. 67 v-68 r.

[194] Jaszlinszky Andreae S. Jesu, Institutiones phisicae duobus partibus comprehensae, editio altera, Tyrnaviae, 1761, volumina duo in 4o; Detto, Editionis primae, pars prima, Tyrnaviae, 1756, vol. 1 in 4o. Horvath Joannis, Phisicas generalis, Tyrnaviae, 1770, volumen 1 in 8o. Ibidem, f. 68 v.

[195] Mako Soc. Jesu Compendiaria matheseos institutio in usum auditorum [philosophiae], Vindobonae, anno 1763, 1764 et 1771. Editiones tres volumina tria in 8vo. Ibidem, f. 69 r.

[196] Phisica generalis, seu tractatus duo in philosophiam Aristotelis, manuscriptum Joannis Constantini Pataki alumni etc., vol. 1 in 4o supra thecam; Tractatus in physicam particularem authoris incerti, manuscriptum, vol. 1 in quarto, supra thecam; Detto, In Aristotelis libros de ortu et interitu, sine frotispicio, nisi authorem habeat Jo. Con. Pataki, volum. 1 in 8o supra thecam; Detto, In octo libros physicae Aristotelis, manuscriptum sine frontispicio, vol. 1 in 4o supra thecam; Detto, In physicam generalis Aristotelis ex libris Joannis Constantini Pataki Collegii Paszmaniani alumni 1705 cum tabula conclusionum philosophicarum in fine, manuscriptum, vol. 1 in 4to supra thecam; Detto, Phisici authoris incerti, manuscriptum, vol. 1 in 4o supra thecam; Detto, In octo libros Aristotelis authoris incerti, manuscriptum, vol. 1 in 4o supra thecam ș.a. Ibidem, f. 69 v, 70 r-v. Cu cea mai mare probabilitate, cel puțin unele dintre cele cu autor necunoscut fuseseră redactate de cel menționat. Vezi și Chindriș, „Secolele Bibliei de la Blaj”, 233, nota 45.

[197] Duhammel Bapt. Joan., Philosophia vetus et nova ad usum scholae accomodata in Regia Burgundia olim pertractata, t. 1. Logicam completitur; t. 3. Metaphysicam; t. 4. Physicam generalem; t. 6. Terciam Physicae partem continet (reliqui tomi desunt), editio ultima multo emendatior et auctior, cum figuris acneis et ligneis, Venetiis, 1704, voll. 4 in 12o. Catalogus, f. 89 v.

[198] Jacquier Francisci Ord. Minorum, Elementa arithmeticae, algebrae et geometriae praemittenda, Romae, 1760, vol. 1 in 8o; Detto, Institutiones philosophicae ad studia theologica accomodatae, Romae, 1759, 1760, 1761, tomi primi volum. unum, tomi secundi volum. unum, tomi tertii partis primae vol. unum, partis secundae vol. unum etc. Ibidem, f. 89 v.

[199] Jaszlinszky Andreae, Institutiones logicae et metaphicae [sic!], Tyrnaviae, 1756, partes 2, vol. 1 in 4o. Ibidem, f. 89 v-90 r.

[200] Redelhamer Josephi S. Jesu Philosophiae naturalis pars 1a, seu Physica generalis ad praefixam in scholis nostris normam concinnata. Item pars 2a, Uranologiam, stoechiologiam, meteorologiam, geologiam, mineralogiam, phytologiam, et zoologiam complectens, Viennae Austriae, 1755, vol. 2 in 8o minori. Ibidem, f. 90 v.

[201] Steinkellner Caroli Institutiones philosophiae moralis, Vindobonae, 1772, vol. secundum, prim. deest, in 8o; Detto, aliud exemplar pariter secundi volluminis. Ibidem, f. 90 v-91 r.

[202] Wolfii Christiani opera, Philosophia rationalis, sive logica, methodo scientifica pertractata, Veronae, 1735, voll. primum. Psychologia empirica; 1736, voll. secund. Philosophia prima, sive ontologia; 1736, voll. tertium. Psychologia rationalis; 1737, 4um. Theologia naturalis; 1738, part. duae voll. 5 et 6um. Philosophia practica universalis methodo scientifica pertractata; 1739, partes duae voll. 7 et 8vum in 4o. Ibidem, f. 91 r-v.

[203] Tractatus philosoph. m.s. in Aristotelis doctrinam scriptus a Ioan. Con. Pataki Coll. Pazmaniani alumni 1704, voll. 1 in 4 supra thecam; Tractatus in universam logicam m.s. Arist. scriptus per Alexandrum Rednik 1740, voll. 1 in 4 supra thecam. Ibidem, f. 91 v.

[204] Klein Samuelis Ord. S. Basilii M. Monachi Blasiensis, manuscriptum Valachicum Logicae, Viennae Austriae, 1781, voll. 1 in 4o supra thecam; Detto, aliud philosophicum manuscriptum Valachicum, voll. 1 in 4o supra thecam. Ibidem, f. 90 r. Vezi și Chindriș, Iacob, Samuil Micu în mărturii, 26.

[205] Vezi „The Tertullian Project - Early Editions, Translations & Studies (1450-1850)”, accesat în 3.09.2022, https://www.tertullian.org/editions/editions.htm.

[206] Catalogus, f. 71 r-v, 85 v-86 r, 73 r, 78 v-79 r.

[207] Anul publicării conform Michael Ott, „Antoine-Augustin Touttée”, în The Catholic Encyclopedia (1913), accesat în 3.09.2022, https://en.wikisource.org/wiki/Catholic_ Encyclopedia_(1913)/Antoine-Augustin_Toutt%C3%A9e.

[208] O ediție latină anterioară a operei acestuia este cea realizată de iezuiții Fronton du Duc și Andreas Schott: Opera quae latine exstant omnia etc., accedunt notae RR. PP. Frontonis Ducaci et Andreae Schott S. Jesu theologorum cum indicis copiosis, Coloniae Agrippinae, sumpt. Antonii Hierat, 1617, vol. 1 in folio. Catalogus, f. 73 r.

[209] Acesta este prezent în catalog (în secțiunea lucrărilor teologice) și cu o ediție a Liber regulae pastoralis, apărută la Viena, în 1767, bazată pe ediția anterioară a călugărilor benedictini. Ibidem, f. 99 r.

[210] Catalogus, f. 83 r, 71 v-72 r, 78 r, 72 v-73 r, 71 r, 82 r-v, 76 v, 72 r-v, 81 v-82 r, 71 v, 74 r.

[211] Acesta este consemnat și în secțiunea predicatorilor (vezi supra, nota 55).

[212] Ibidem, f. 79 r-v, 83 v, 76 v-77 r, 77 r-v, 80 r-v, 82 v-83 r, 81 r, 81 r-v, 76 r-v, 77 v-78 r, 85 r, 83 v-84 r, 77 r, 84 r-v, 73 r-74 r, 85 r-v, 75 v-76 r.

[213] Cu excepția volumului 26, care lipsea. Exista și primul dintre cele două volume de note critice alcătuite călugărul maurist Denis-Nicolas Le Nourry: Aparatus ad bibliothecam maximam veterum Patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum etc., Parisiis, apud Jo. Anisson, 1703, in folio. Ibidem, f. 74 v-75 v; John B. Peterson, „Marguerin de la Bigne”, în The Catholic Encyclopedia (1913), accesat în 3.09.2022, https://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Ency-clopedia_(1913)/Marguerin_de_la_Bigne; Francis Mershman, „Denis-Nicolas Le Nourry”, în The Catholic Encyclopedia (1913), accesat în 3.09.2022, https://en.wikisource.org /wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Denis-Nicolas_Le_Nourry.

[214] Francis Joseph Bacchus, „Tiro Prosper of Aquitaine”, în The Catholic Encyclopedia, vol. 12 (New York: Robert Appleton Company, 1911), accesat în 3.09.2022, http://www.newadvent.org /cathen/12487a.htm.

[215] Catalogus, f. 79 v-80 r, 84 r, 83 r-v, 85 v-86 r, 78 r-v, 80 v-81 r.

[216] Catalogus, f. 86 v-87 v. Din cele 28 de tomuri ale acestei ediții (vezi descrierea ei: https://opac.bncf.firenze.sbn.it/bncf-prod/resource?uri=TO0E048266&v=l), existau primele 18, legate în 12 volume. Este consemnată și existența unei ediții anterioare, în cinci tomuri (dintre care unul lipsă), cu comentariile cardinalului Thomas Cajetan și explicațiile ulterioare ale lui Serafino Porrecta, apărută la Padova, în 1698. Catalogus, f. 86 r-v. Exemplarele (în total 32) dintr-o ediție romană din 1763-1765 sunt consemnate în secțiunea cărților teologice. Ibidem, f. 106 v.

[217] Consemnată la secțiunea cărților teologice, Catalogus, f. 96 v: Damasceni Joannis Presbyteri Hierosolymitani Opera philosophica et theologica, Balasfalvae, 1763, auspiciis Petri Pauli Aaaron Episcopi Fogarasiensis, voll. 1 in 8o minori, exemp. 2. Cartea a apărut de fapt în două volume, vezi Chindriș, „Secolele Bibliei de la Blaj”, 280.

[218] Petavii Dionysii Aurelianensis e S. Jesu, Opus de theologicis dogmatibus nunc primum cum vita authoris, in septem voluminibus (2 et 4um voll. desunt) etc., Venetiis, 1757, voll. 5 in foll. Catalogus, f. 104 r.

[219] Natalis Alexandri, Theologia dogmatico-moralis [secundum ordinem Catechismi Tridentini Concilii], editio novissima, Venetii, 1772, tomi duo, voll. 1 in foll. O descriere mai detaliată a acestuia se găsește în secțiunea literaturii patristice și a autorilor medievali, deși includerea lui aici nu este adecvată. Ibidem, f. 84 v-85 r, 102 v; „Alexandre, Noël”, în Encyclopaedia Britannica 1 (1911), 568, accesat în 3.09.2022, https://en.wikisource.org/wiki/1911_ Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Alexandre,_No%C3%ABl.

[220] Habert Ludovici s. facultatis Parisiensis doctoris etc., Theologia dogmatica et moralis ad usum Seminarii Catalaunensis etc. (urmează descrierea volumelor 1, 3, 4, 5, 6 și 7), Venetiis, 1770, voll. 6 in 8; Detto, Theologia dogmatica et moralis ad usum Seminarii Catalaunensis, Venetiis, 1762, editio novissima, tomi 8, voll. 8 in 8o. Catalogus, f. 99 r-v; James Strong, John McClintock, The Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature (New York, 1880), s.v., accesat în 3.09.2022, https://www.biblicalcyclopedia.com/H/habert-louis.html.

[221] Tournely Honorati Sacrae Facultatis Parisiensis Doct. ac socii Sorbonici etc., Praelectiones theologicae de Deo et divinis attributis, quas in scholis Sorbonicis habuit, editio ultima prioribus emendatior sub faustissimis posita auspiciis Eminentiss. Dominii Antonini Cardinalis Sersale, tomus primus, Neapoli, 1765, expensis Andreae Migliacio, et reliqua eius volumina, in 4. min. Catalogus, f. 107 v; Antoine Dégert, „Honoré Tournely”, în The Catholic Encyclopedia, vol. 14 (New York: Robert Appleton Company, 1912), accesat în 3.09.2022, http://www.newadvent. org/cathen/14800a.htm.  Se poate presupune că printre aceste alte volume se aflau cele referitoare la sacramente, utilizate pentru tratatele despre taine redactate în limba română.

[222] Antoine Gabrielis Pauli S. Jesu SS. Theologiae doctoris et professoris, Theologia moralis universa complectens omnia praecepta morum et principia decisionum omnium conscientiae casuum, suiquaeque momentis stabilita, ad usum parochorum et confessariorum, pars 1a in nova hac editione, praeter ea quae operi adjecta fuere anno 1752. Tractatus de actibus humanis, disputatio de antiqua et nova Ecclesiae disciplina circa proscriptione librorum et notae nonnullae accedunt quas adidit P. T. Philippus de Carboneano Ord. Minor. Obser. Romae 1757. Pars altera continet tractatus de sacramentis Bapt., Euch., Poenit., Extrema Unctio, Ord., Matrim., de censuris. Voll. 2 in 4o. Exista și un exemplar al părții a doua în ediția Veneția, 1770, și primul volum din Theologia dogmatica et moralis (ediția Augsburg, 1757). Catalogus, f. 92 v-93 r.

[223] Danes Ludovici Petri Castellari in Universitate Lovaniense doctoris, Institutiones doctrinae Christianae sive compendium theologiae dogmaticae et moralis methodo catechetica concinnatum ad usum Seminarii Episcopalis Iprensis, Venetiis, 1733, tomi 2, voll. 2, in 8o minori. Ibidem, f. 96 v.

[224] Concinnae Danielis ad theologiam christianam apparatus de locis theologicis, Romae, 1751, tomi 2, voll. 2 in 4o; Detto, Theologia christiana dogmatico-moralis, tomi 10, voll. 10, Romae, 1749-50, in 4o. Ibidem, f. 95 v; H. J. Schroeder, „Daniello Concina”, în The Catholic Encyclopedia (New York: Robert Appleton Company, 1908), accesat în 3.09.2022, http://www.newadvent. org/cathen/04191a.htm.

[225] Gervasii Augustini Eremitae Augustiniani in Vindobonensi Universitate SS. Theol. prof. publ., De sacramentis in genere, de Baptismi, Confess. [correct: Confirm., cf. titlului unui alt exemplar], libri tres, in usum academicae juventutis brevi methodo adornati, Vindobonae, 1765, voll. primum in 8; Voll. alterum, De sacramentis Eucha., Poenitantiae, Extrema unctio, Ord. et Matrimonio, libri 5 in usum etc. Praemissa historico-critica dissertatione, Viennae, 1766, in 8o. Catalogus, f. 98 v-99 r. Autorul a fost predecesorul lui Joseph Bertieri la universitatea vieneză (vezi nota următoare). Werner, „Gervasio, Augustin”, în Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 9 (1879), 76-77, accesat în 3.09.2022, https://www.deutsche-biographie.de/pnd133720608.html#adbcontent.

[226] [Bertieri Josephi Ord. Eremitarum S. August. in Vindobonensi Universitate SS. Theolog. prof. publ.], Theologiae dogmaticae in systema redactae pars altera etc. in usum suorum auditorum edita, Vindobonae, 1782, voll. 1 in 8o. Prima parte a acestui manual a fost redactată de dominicanul Peter G. Gazzaniga, consemnat în catalog, dar cu alte lucrări. Catalogus, f. 94 v, 98 r-v; Giuseppe Pignatelli, „Bertieri, Giuseppe”, în Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 9, 1967, accesat în 3.09.2022, https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-bertieri_%28Dizionario-Biografico %29/; Werner, „Gazzaniga, Peter”, în Allgemeine Deutsche Biographie, vol.  8 (1878), 448-449, accesat în 3.09.2022, https://www.deutsche-biographie.de/pnd100141153.html#adbcontent.

[227] Schanza Venceslai AA. LL. Doctoris, De theologia morali positiones, locis S. Scripturae et traditionis illustratae, Brunae, 1780, tomi 2, voll. 2, in 8. Catalogus, f. 105 v, unde este consemnată prima ediție a tratatului său; autorul a activat din anul 1784 ca profesor de teologie morală la Universitatea din Viena. Otto Schmid, „Schanza, Wenzel”, în Allgemeine Deutsche Biographie 30 (1890), 572, accesat în 3.09.2022,  https://de.wikisource.org/w/index.php?title=ADB: Schanza,_Wenzel&oldid=-.

[228] Petrocorensis Seminarii Theologiam tomi 4, voll. 4 et quidem tomi primi exemplaria 6, tomi 2i exemplaria 2, et tomi 3ii exemplaria 4, et tomi 4ti exemplaria 4, Patavii, 1752, in 8. Catalogus, f. 104 r.

[229] Prileszky Joannes Baptistae S. Jesu, [Tractatus theologicus] de Poenitentia, Extrema Unctio, Ordine et Matrimonio de anno 1755 in 4, voll. 1; Detto, De sacramentis in genere et in specie de Bapt., Confir. et Eucharistia de anno 1793, voll. 1 in 4. Alte ediții consemnate ale acestui tratat sunt cele din 1757, 1759 (în două volume) și 1765. Ibidem, f. 104 v.

[230] Opstraet Joannis theolog. Lovaniensis De locis theologicis dissertationes 10, quibus accessit tractatus theologicus de Scripturae Sacri sensu multiplici Nic. Le Gros etc., sub auspiciis amplissimi Praesulis Simonis Ambrosii, Venetiis, 1777, voll. primum in 4 min.; Detto, Opera theologica etc. (urmează descrierea volumelor existente 2, 3, 5, 6 și 9), Venetiis, 1783, in 8 minori. Volumele 5 și 6 conțin scrierile menționate. Catalogus, f. 103 r; L. Ceyssens, „Opstraet, Johannes”, în National Biografisch Woordenboek, vol. 9 (Brussel: Paleis der Academiën, 1981), 574-577, accesat în 3.09.2022, https://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nbwv/#source=9&page=294&accessor =accessor_index.

[231] Septe Taine a Beserici tiparite cu invacetura shi tota cheltuiala Mariei Sale Ioan Basilie Vaivod etc., in Ias, 1645; Invacetura preotilor pe scurt, despre septe taine ale Biserici, cu drepte dovediri din Pravila Santilor Parinti, in dilele lui Ioan Constandin Vaivod, cu porunca shi cheltuiala Preosantit Metropolitu Theodosie, in Budeu, anul de la dedire lumi 7210 [1702]; Adunare de multe invaceturi, care acum intei s-au tiparit intru aquestu chipu in dilele lui Scarlat Gica Voivod cu cheltuiala Mitropolitului Iacob, în Ias, 1757. Catalogus, f. 106 r, 100 v, 92 r.

[232] Pravoslavnica marturisire a sebornicestii shi Apost. Beserici a Resaritului, din porunca Prenialtatului Domnu Ioan Constandin Vaivod, intorse in limba romanesca de Radul Logofatul Grecenul din grecie, in tipografia domnesca din Budeu, anul de la didire lumi 7200 [1692]; Detto, a doa oara tiparita din porunca aqueluiasi [corect: a domnitorului Constantin Mavrocordat] cu benecuvantare Preosantitului Mitropolit al Ungrovlachii Neofit tot acolo [corect: București], anul de la dedire lumi 7253 [1745] etc. Ibidem, f. 104 r; Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Bibliografia românească veche, tom II, 1716-1808 (București, 1910), 87, nr. 244.

[233] Teologie dogmatică shi morală despre taina Eucharistiei după invacătura bonilor credincioși dascali, cu marturii din Sănta Scriptură, SS. Parinți shi Tradania Biserici intărită, subt stepănirea Preanialțatului Impăratu al Romanilor Franciscu 2le, cu benecuvăntarea Mării Saale Domnului Domnu Joan Bobb, Vladicul Fagarașului, în Blaș la Mitropolie, 1802, voll. 1 in 4; Detto, Teologia dogmatică shi morală despre taina Pocăianiei etc., etc., in Blaș, 1801, voll. 1 in 4; Theologia dogmatică de sacramentis etc., Valachice cum benedictione eiusdem, voll. 1 in 8; Detto, Tractatus de actibus humanis, pariter Valachice etc., ut supra, voll. 1 in 8; Detto, Tractatus de religione Valachice etc., voll. 1 in 8. Catalogus, f. 107 r-v. O altă lucrare consemnată este Dogmatica theologia cum benedictione Excellentiss. D. Babb Episcopi Fogarasiensis, Blasiae, 1814, voll. 1 in 8. Catalogus, f. 97 r. Primele două lucrări sunt repertoriate în Bianu, Hodoș, Bibliografia românească veche, tom II, sub numele lui Samuil Clain (434, nr. 648 și 430, nr. 637); probabil cea de-a treia este Theologhie dogmatică și moralicească despre Taine preste tot, cu același autor (ibidem, 429, nr. 634, dar formatul cărții consemnat în catalog nu corespunde); ultima lucrare, cu anul consemnat în mod eronat, este Teologhie dogmatică, tradusă de D. Caian și alții, apărută în trei volume între 1804 și 1811 (ibidem, 452-453, nr. 675); cea de-a patra și cea de-a cincea lucrare sunt mai greu de identificat după titlul consemnat în catalog.

[234] Bellarmini Roberti Politiani e S. Jesu S. R. E. Cardinalis, Disputationum de controversiis Christianae fidei adversus huius temporis haereticos quatuor tomis comprehensarum etc., Coloniae Agrippinae, MDCXXIIX, vel si bene erit 1628 etc., voll. 1 in foll. Catalogus, f. 94 r; Sydney Smith, „St. Robert Francis Romulus Bellarmine”, în The Catholic Encyclopedia, vol. 2 (New York: Robert Appleton Company, 1907), accesat în 3.09.2022, http://www.newadvent.org/cathen/02411d.htm.

[235] Bosuet Benigni, Doctrinae Catholicae de argumentis controversis, Viennae Austriae, 1753, voll. 1 in folio. Catalogus, f. 94 v.

[236] Caryophili Mathei, Refutatio pseudo-Christianae catechesis editae a Zacharia Gergano Graeco, Romae, 1631, opus mancum, voll. 1 in 4o; Detto, alia duo exemplaria, ubi blasphaemiae continentur, Romae, 1631, voll. 1 in 4o. Ibidem, f. 95 r.

[237] Arcudii Petri, De Purgatorio igne adversus Barlaam, Romae, 1637, voll. 1 in 4o. Sunt consemnate și ediții ulterioare ale lucrărilor sale: Detto, aliud exemplar, adiecto in fine Concilio provinciali Albani, Romae, 1706, voll. 1 in 4o; Detto, Utrum detur Purgatorium, et an illud sit per ignem, Romae, 1717, voll. 1 in 4o, și un exemplar din De Purgatorio igne defectus, lacerati et putridi, supra thecam”. Cu numele Corcyraei Arcudii, este consemnată o altă lucrare a sa: Opuscula theologica aurea de processione Spiritus S., Romae, 1670, voll. 1 in 4o, din care mai existau și alte două exemplare. Catalogus, f. 93 v, 96 r. Despre el: Gregorio Mykoliw, „Arcudio, Pietro”, în Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 4 (Rome: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1962), accesat în 3.09.2022, https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-arcudio_(Dizionario-Biografico); Nikolaos E. Karapidakis, „Latinitas or Romanitas Nostra: Latin Culture in the Ionian Islands under the Venetian Domination (Fifteenth-Nineteenth Centuries)”, în Ioannis Deligiannis et al., ed., Post-Byzantine Latinitas: Latin in Post-Byzantine Scholarship (15th-19th Centuries) (Turnhout: Brepols, 2020), 112.

[238] [Allatii Leonis], Vindiciae Synodi Ephaesinae et Cyrilli de processione Spiritus Sancti, Romae, 1661, voll. 1 in 8o; Detto, Greciae Orhodoxae de processione Spiritus Sancti, et aliis nunc primum in Latinum luci datae, Romae, 1692, t. 2, voll. 2, volluminis primi duo exemplaria in 4o. Mai sunt menționate și alte două titluri: Allatii Leonis, De utriusque Ecclesiae consensu in dogmate de Purgatorio igne, et Cristophori Peichich veritatis speculum, et alii theologici defectus, lacerati et putridi in cruda, supra thecam (acesta este consemnat și cu alte două exemplare, în ediția apărută la Roma, în 1655); Leonis Allatii de processione Spiritus Sancti Enchiridion Graece, Romae, 1658, voll. 1 in 8. Catalogus, f. 92 r-v, 101 v, 109 r. Despre el: Domenico Musti, „Allacci Leone”, în Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 2 (Rome: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1960), accesat în 3.09.2022, https://www.treccani.it/enciclopedia/leone-allacci_(Dizionario-Biografico). Cyprii Aloysii, Consensus tum Graecorum tum Latinorum PP. de processione Spiritus S. contra Dositheum [Patriarcham Hierosolymitanum], Romae, 1716, voll. 1 in 4o, exemplaria duo. Catalogus, f. 96 r-v; James Strong, John McClintock, The Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature (New York, 1880), s.v. „Andruzzi, Luigi”, accesat în 3.09.2022, https://www.biblicalcyclopedia.com/A/andruzzi-luigi.html. Peichich Cristophori Miss. Apost., Speculum veritatis inter Orientalem et Occidentalem Ecclesiam refulgens, compositum olim Illirice per eundem etc., nunc demum hac tertia impressione per eundem authorem a mendis typographicis vindicatum et locupletatum est. Tyrnaviae, 1730, in 8 minori; Detto, Concordia Orthodoxorum PP. orientalium et occidentalium in eadem veritate de Spiritus Sancti processione ab utroque ex commentariis Genadii Patriarchae Constantinopolitani excerpta etc., Tyrnaviae, 17[30] reliquum est corosum. Voll. 1 in 8 supra thecam; Catalogus, f. 103 v. Pentru el, vezi James F. Clarke, „Serbia and the Bulgarian Revival (1762-1872)”, ASEER 4, 3-4 (1945): 143.

[239] Gennadii Scholarii Patriarchae Constantinopolitani, Defensio quinque capitum quae in S. aecumenica Synodo Florentino continentur, Fabio Senensi interprete, Romae, 1637, voll. 1 in 8, supra thecam. Catalogus, f. 98 v.

[240] Flosculus veritatis de Ecclesiarum unione ex variis Orientalis Ecclesiae libris, studio et opera RR. PP. Ord. S. Basilii Magni Balasfalvensium, prius Valachico idiomate collectas et typis Balasfalvae datus, nunc vero eorum dum opera in Latinum vertus. Viennae Austriae, 1752, duorum fors filerorum in 4. Exemplaria duo latina. Ibidem, f. 97 v-98 r.

[241] Dissertationes de schismate Graecorum ex historia Natalis Alexandri, Viennae, 1780, voll. 1 in 8o. Ibidem, f. 97 r. Disertația doctorală a acestuia i-a fost dedicată reginei Maria Tereza. Vezi https://archive.org/details/bub_gb_KdyavQYTt3YC/page/n3/mode/2up; Șematismul Veneratului Cler al Archidiecesei Metropolitane Greco-Catolice Române de Alba Iulia și Făgăraș pre Anul Domnului 1900 de la Sânta Unire 200 (Blaș, 1900), 54.

[242] Melanchtoni Philippi Loci praecipui theologici cum appendice disputationum de coniugio et definitionibus theologicis, Vittebergae, 1560, voll. 1 in 8; Detto, Loci communes theologici etc., Lipsiae, 1546, voll. 1 in 8, supra thecam. Catalogus, f. 102 r-v.

[243] Molnar Alberti Eruditio in Religione Reformata ex opera Latino Calvini in Hungaricae transposita, Hannoviae, 1624, voll. 1 in 4, supra thecam. Ibidem, f. 102 v.

[244] Carte seu lumină cu drepte dovede din dogmele Biserici Reseritului asuprea desbinari popistasilor discoperita shi asediata de pre inviaciatul Ieromonachu Peloponesenului etc., anul de la mantuire lumii 1699, voll. 1 in 8o minori, exemplaria tria. Ibidem, f. 95 r.

[245] Athanasie de la Paros etc., Aretare seu adunare pre scurt a domnudeestilor dogme ale credintiei, shi Intrebarile cu respunsurile quele theologicesti a Santului Athanasie quelui Mare, shi Istoria pentru imparechiere despre purcedere pre Santului Duh a preinceleptului Archiepiscop al Novgorodiei Theophan Procopowits, shi Cuvent pentru purcedere pre Santului Duh al pre inteleptului intru Ieromonachi Macarie Mahri etc., in s. Monastire a Nemcului, la anul 1816, februarie 19 etc. Ibidem, f. 93 v. Aceasta este cartea care a determinat publicarea, la Blaj, a celei de-a doua ediții a Florii Adevărului însoțită de Păstoriceasca poslanie sau dogmatica învățătură a Bisericii Răsăritului, a episcopului Petru Pavel Aaron (Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan Simonescu, Bibliografia românească veche, tom III, 1809-1830 (București, 1912-1936), 141-146, nr. 906; N. Iorga, Istoria românilor, vol. VIII, Revoluționarii, ed. Georgeta Filitti (București: Editura Enciclopedică, 2006), 179).

[246] Klein Samuelis Ord. S. Basilii Magni in Monasterio SS. Trinitatis Balasfalvensi, manuscriptum theologicum Valachice, Viennae scriptum 1781, voll. 1, tom primus in 4, supra thecam. Catalogus, f. 101 r. Probabil este vorba despre manuscrisul cu titlul Theologhie sau cuvântare de Dumnezeu. Acum întâiu așezată și scrisă în limba românească de ieromonahul Samoil Clain de la Sad, din Mânăstirea Sfintei Troiță din Blajiu. În Viena, 1781. De descoperirea dumnezăiască. Tomul I, BARFCN, ms. rom. 65, apud Chindriș, Iacob, Samuil Micu în mărturii, 23.

[247] Papp Stephani Praepositi Monasterii SS. Trinitatis Balasfalvensis tractatus de sacramentis in genere et de Bapt. conscriptus propria manu in 4 supra thecam; Detto, de Mysterio SS. Trinitatis utrumque manuscriptum Valachicum in 4 supra thecam. Ibidem, f. 103 r-v. Cel dintâi este amintit și de Nicolae Comșa în medalionul biografic consacrat autorului. Nicolae Comșa, Teodor Seiceanu, Dascălii Blajului, 1754-1948 (București, Demiurg, 1994), 31.

[248] Pataki Ioannis Constantini manuscriptum de beatitudine at actibus humanis in primam partem 2um Divis Thomae, disputationes scholasticae scriptae Romae, sub R. P. Oliva Hispano, in Collegio Romano, 1708, 30 Januarii, voll. 1, in 8, supra thecam; Detto, Collegii Apolinarii alumni, Romae, 1709, tractatus de incarnatione, vol. 1, in 8, supra thecam; Tractatus de virtutibus theologicis manuscriptum, sub admodum R. D. Oliva Hispano a Patre Ioanne Constantino Pataki Collegii Apolinarii, Romae alumno, 1706, voll. 1, in 4, supra thecam. Catalogus, f. 103 v, 108 r. Vezi și Chindriș, „Secolele Bibliei de la Blaj”, 233, nota 45.

[249] [Klein Samuelis] Basilii Magni Caesareae Capadociae Archi-Eppi tomus primus in Valachicum transpositus, manuscriptus item tomus sextus, voll. 2 in 4 supra thecam; Detto, Variorum tomus quartus, manuscriptus Valachice, voll. 1 in 4, supra thecam. Un alt manuscris, descris mai succint (Variorum tomus primus manuscriptum Valachicum, Viennae Austriae, 1769, voll. 1 in 4 supra thecam) era similar, cu siguranță, celorlalte. Tot aici, mai sunt consemnate alte două manuscrise ale aceluiași autor: De rîndul shi de urmare poruncilor Domnului 19 întrebari, fore inceputu shi sfarshit manuscriptu, voll. 1 in 4 supra thecam; Epistola de ieiuniis Ecclesiae Graecae orientalis ex lingva Daco-Romana in Latinam traducta manuscripta, voll. 1 in 4 supra thecam. Catalogus, f. 113 r. Ultimul manuscris a fost publicat sub titlul Dissertatio de jejuniis Graecae Orientalis Ecclesiae (Viena, 1782). Chindriș, Iacob, Samuil Micu în mărturii, 20.

[250] Indreptare catra Aritmetica inteia parte, alcatuita de Giorgie Siscai [sic!] director scolelor romanesti, in Blas, 1785, voll. 1, in 8. Catalogus, f. 112 v. Invacetura despre fire locustelor quelor umblatore shi despre prapadire lor, intru deosabitele lor prefaceri shi impedicari intemeiata etc., Sibiiu, la Mart. Hochmester, 1828, voll. 1 in 8, exemplar viginti, supra thecam; Neistetter Michaelis, Cuventu pe scurtu despre oltuire versatului de vaca spre intarire inimi pentru toti parintii dein Ardelu etc., Sibiiu, la Jos. Barth, 1804, voll. 1 in 8, supra thecam. Ibidem, f. 112 v, 114 r.

[251] Ibidem, f. 109 v.

[252] Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri 15 expurgati et explanati cum appendice de Diis et Haeroibus, authore Josepho Juvencio S. Jesu, Venetiis, 1745, apud Nicolaum Pezana, voll. 1 in 8 minori; Detto, Metamorphoseon librorum 15, voll. secundum, item voll. tertium, cont. Fastorum 6 libros, Tristium lib. 5. Item Epistolarum ex Ponto, libr. 4, Vindobonae, typ. Josephi Vinc. Degen, 1803, voll. 2, in 8 minori. O altă lucrare consemnată avusese clare rosturi didactice: Detto, Epistolae Haeroidum ab omni obscaenitate purgatae, cum annotationibus et interpretatione ad usum scolarum S. Jesu Tyrnaviae, typ. Academicis S. Jesu, 1760, voll. 1 in 8 minori. Ibidem, f. 114 r-v.

[253] Gellii, luculentissimi scriptoris, Noctes Atticae continentes mores etc., Coloniae, 1537, voll. 1 in 8. Ibidem, f. 117 r.

[254] Manuscriptura Tibethana, voll. 1 in 8, supra thecam. Ibidem, f. 113 v.

[255] Bembo Opere del Cardinale Bembo tute in un corpo unite, tomo primo continente l’Istoria Veneziana Latino e Volgare etc., in Venezia, 1729, tomo secundo continente le prose, gli Asolani e le rime cum varie scripture ed illustrazioni etc., voll. primum in foll. Voll. secundum, tomo terzio, continente le letture volgari guitovi indici copiosi etc., tom 4us continente brevi scritti a nome di Lione X, le Lettere famigliari, i tre Dialoghi, il trattato della imitazione e i Versi latini etc., in Venezia, 1729, presso Francesco Hertzhauser etc., in foll. Ibidem, f. 118 r.

[256] Quaresimale di Paulo Segneri della Compagnia di Giesu, decimasesta impressione, in Bossano, 1742, per Antonio Remondini, voll. 1 in 4; Detto, Quaresimale, in Milano, 1789, presso Giuseppe Marcelli, vol. 1, in 4 minori; Detto, Il Cristiano instruito nella sua lege ragionamenti morali, in Venezia, 1707, presso Paulo Baglioni, voll. 1, part. 3, in 4; Detto, theca quarta, inferius [fila la care se face trimitere nu s-a păstrat]; Il Confessore istruito operetta, data in luce da Paulo Segneri, in Venezia, 1692, voll. 1, in 16. Ibidem, f. 118 v-119 r, 120 v.

[257] Recudi [sic!] des oraisons funebres prononcees par feu messire Jacques Benigne Bossuet, nouvelle edition, a Paris, 1772, voll. 1, in 8 minori; La storia delle variazioni delle Chiese Protestanti di Monsignor Jacopo Benigno Bossuet, edizione seconda, tomo 1o, in Padova, 1733, voll. 1 in 8 minori; Detto, tomo terzo, voll. tertium etc. Ibidem, f. 119 v.

[258] Vezi detalii la Andreea Mârza, Portretul unui iluminist ardelean. Bibliotecarul Imre Dániel (1754-1804) (Cluj-Napoca: Mega, 2020), 74-89.

[259] Acesta este structurat în trei mari categorii: științe ecleziastice (S. Biblia, Testamenta, Evangelia, Epistolae Apostol. etc.; Scripturae S. Interpretes; Theologi Dogmatici, Scholastici etc.; Patres, Scriptores Ecclesiastici etc.; Concilia, Canones, Canonum et Juris Interpretes etc.; Theologi Morum; Ascetici, Concionatores, Catechistae etc.), istorie (Historia Sacra; Ritus Ecclesiastici; Historia Profana; Historia Rei Literariae) și științe profane (Philosophi, Philologi, Medici etc.; Oratores, Poetae etc. qui dicuntur Humanistae). Ileana Dârja, ed., Fondul Migazzi. Surse documentare, vol. I-II. Catalogul cărților Cardinalului Christophor Migazzi. Indexul tipăriturilor migazziene (Alba Iulia, 1998), 16, 39-246.

[260] Vezi definiția catalogului, înțeles ca distinct de alte liste de cărți, utilizată de István Monok, în Les bibliothèques et la lecture dans le bassin de Carpates, 1526-1750 (Paris: Honoré Champion, 2011), 44. Despre problema reorganizării curriculum-ului și a bibliotecilor din perspectiva modificării modelelor cunoașterii, vezi Peter Burke, O istorie socială a cunoașterii. De la Gutenberg la Diderot (Iași: Institutul European, 2004), 145-170.

[261] În afara contribuțiilor deja citate referitoare la bibliotecile episcopilor Ioan Pataki și Inochentie Micu-Klein, mai poate fi amintit și articolul mai vechi prin care Magdalena Tampa a încercat o primă reconstituire a cărților ce aparținuseră sau fuseseră achiziționate de episcopul Grigore Maior („Din nou despre începuturile Bibliotecii de la Blaj. Cărți și posesori: Grigore Maior”, BC V (1981): 93-105).