Norme generale

1. Redactarea manuscrisului în conformitate cu prezentele norme de publicare.

2. Menţionarea, în prima notă de subsol, a următoarelor informaţii: titlul didactic sau ştiinţific, gradul academic, afilierea instituţională şi adresa de contact.

3. Asumarea caracterului de originalitate al manuscrisului propus pentru publicare şi a regulilor privind dreptul de autor, în conformitate cu formularul alăturat; acesta va fi semnat şi transmis redacţiei în format pdf (descarca Agreement).

4. Trimiterea manuscrisului în formă electronică (format Microsoft Word convertibil), redactat în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională. Se acceptă un singur manuscris (studiu sau articol) de autor; fac excepţie discuţiile, rapoartele, recenziile şi notele de lectură. Manuscrisele vor fi trimise pe adresa de e-mail a revistei: aua_historia@uab.ro.

5. Orice manuscris trebuie să reprezinte o contribuţie originală, care nu a mai fost publicată într-o altă revistă sau într-un volum colectiv, nici măcar într-o altă limbă. În momentul acceptării spre publicare în revistă, autorul trebuie să retragă manuscrisul de la orice alte publicaţii cărora le-a fost propus anterior.

6. Decizia de acceptare sau respingere a manuscriselor aparţine Colegiului editorial şi Colegiului de redacţie. Manuscrisele acceptate sunt evaluate de recenzenţi externi, care propun: 1. publicarea fără modificări; 2. publicarea după efectuarea modificărilor recomandate; 3. respingerea manuscrisului (vezi Procesul de recenzare).

Setarea paginii pentru fişierul electronic

1. Formatul paginii: B5 (17 x 24 cm); margini: sus 2,5 cm, jos 2 cm, stânga 2 cm, dreapta 2 cm; orientarea paginii: portret (cu excepţia anexelor care necesită orientarea tip vedere); margini în oglindă; antet: 1,3 cm; subsol: 1,5 cm; pagina pară diferită de cea impară; prima pagină diferită.

2. Aliniere şi spaţiere: justified la 1 rând; alinierea primului rând al paragrafului la 1,25 cm, fără folosirea tastei Tab.

3. Fonturi recomandate: Times New Roman sau Garamond (11 p. pentru text, 9 p. pentru note, 10 p. pentru lista abrevierilor, rezumat, anexe şi explicaţiile ilustraţiilor).

4. Titlul va fi scris centrat, cu litere majuscule, urmat de numele autorului, scris cu majuscule reduse (aliniat la dreapta).

5. Antetul: numele autorului scris cu majuscule reduse de 10 p. şi centrat (pe pagina pară); titlul studiului, scris centrat, cu caractere normale de 10 p. şi eventual prescurtat (pe pagina impară, cu excepţia primei pagini).

6. Paginaţia: numărul paginii, scris cu 10 p., va fi inserat în subsolul paginii şi centrat, cu excepţia primei pagini, unde acest număr nu apare. 

Structura şi dimensiunile manuscrisului

1. Textul propriu-zis, care să nu depăşească 15 pagini (format B5) sau 7.500 de cuvinte.

2. Lista abrevierilor bibliografice utilizate (pentru surse şi periodice), care trebuie să corespundă celor general acceptate.

3. Rezumatul (de până la 300 de cuvinte), scris în limba română (dacă este cazul) şi în limba engleză, însoţit de cinci cuvinte cheie.

4. Anexele şi ilustraţiile, însoţite de explicaţii şi de menţionarea surselor de provenienţă.

5. Dimensiunea totală a unui studiu, cu anexe sau ilustraţii, nu trebuie să depăşească 20 de pagini sau 10.000 de cuvinte (în formatul revistei).

Norme privind redactarea textului

1. Forma de prezentare a manuscriselor trebuie să fie conformă normelor specifice ale limbii de redactare, cu privire la: ortografierea titlurilor citate şi a numelor de persoane, punctuaţia, poziţionarea indicelui notei în text, stilul abrevierilor ş.a.

2. Citatele redate în text, care depăşesc un paragraf, vor fi redactate cu 10 p. şi evidenţiate prin aliniere la stânga, la 1,25 cm, fără marcarea diferenţiată a primului rând

3. Tabelele inserate în text vor fi redactate cu 10 p. şi încadrate în oglinda paginii. Aceeaşi regulă privind încadrarea este valabilă şi în cazul graficelor sau imaginilor inserate în text.

Norme privind redactarea notelor

1. Vor fi utilizate notele de subsol (inserate automat), în conformitate cu The Chicago Manual of Style (http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html), Notes and Bibliography, cu citarea integrală la prima menţionare, dar fără adăugarea unei liste bibliografice finale a lucrărilor consultate. Informaţii mai detaliate se regăsesc în fişierul alăturat (descarca)

Anexele

1. Anexele pot să conţină tabelele, graficele, textele (provenind exclusiv din surse inedite) ş.a., ale căror dimensiuni fac mai dificilă încadrarea lor în text

2. Este recomandabilă evitarea includerii în anexele studiilor a unor texte de mari dimensiuni, provenind din surse sau fragmente de surse inedite.

Ilustraţiile

1. Pot fi publicate atât ilustraţii alb-negru, cât şi color (până la 8 planşe). Publicarea unui număr mai mare de planşe color se poate face contra cost (2 Euro sau echivalent / planşă).

2. Imaginile trebuie să fie de bună calitate, cu peste 300 dpi. Tipuri de fişiere acceptate: bmp., gif., jpg., png., tiff. Nu sunt acceptate fotocopii.

3. Imaginile trebuie să fie însoţite de explicaţii, de menţionarea surselor de provenienţă şi a acceptului de publicare (dacă este cazul). Pentru fiecare dintre ele trebuie să existe trimiteri în text. Ex.: Fig. 1 sau Pl. 1/a.

 

General requirements

1. The manuscript must observe the following publishing requirements.

2. The first footnote must provide the following information: didactic or scientific title of the author, institutional affiliation, e-mail address.

3. Acknowledgment of originality of the work submitted for publication and of copyright rules according to the following form. The form must be filled, signed, and sent to the editorial board in pdf. format (download Agreement).

4. Submission of manuscript in electronic format (Microsoft Word, convertible), in Romanian or an international language. The editorial board accepts no more than one manuscript (study or article) from one author, except for the sections of discussions, reports, reviews or reading notes. The manuscripts shall be submitted by e-mail at the following address: aua_historia@uab.ro

5. Each submitted manuscript must be an original contribution that has not been previously published. The journal does not accept translations of published works. When a work is accepted for publication, the author has the responsibility to insure that the manuscript will be withdrawn from any other publishers to whom the work was submitted.

6. The decision of publication or rejection of a manuscript belongs to the editorial board and editorial committee. Accepted manuscripts are further assessed by external reviewers who can propose one of the following procedures: 1. Acceptance for publication without changes. 2. Publication after the author has made the recommended changes. 3. Rejection (see Reviewing process).

Page settings requirements

1. Page format: B5 (17x24 cm).

2. Margins: top 2,5 cm, left 2 cm, right 2 cm, bottom 2 cm.

3. Page orientation: Portrait (except for annexes which require landscape orientation)

4. Mirror margins; Header: 1,3 cm; Footer: 1,5 cm; Different odd and even; Different first page.

5. Alignment and spacing: justified, single spaced; alignment of first line of paragraph at 1,25 cm, without pressing Tab.

6. Recommended fonts: Times New Roman, Garamond (11 p. for text, 9 p. for footnotes, 10 p. for abbreviations list, summary, annexes and illustrations’ texts.

7. The title shall be capitalized, centred, followed by name of author with small capital letters, and aligned to right.

8. Header: name of author with small capital letters, 10 p, centred, on even page); title of work, centred, normal characters, 10 p, (in case that it is long, the title can be shortened), on odd page, except first page). 

9. Pagination: page number, 10 p, bottom, centred, except first page.

Manuscript structure and size

1. The text should not exceed 15 pages (B5 size) or 7.500 words.

2. The list with bibliographical abbreviations (for sources and journals), should observe generally accepted forms.

3. Summary (up to 300 words), in Romanian (when appropriate) and English, followed by five keywords.

4. Make sure that annexes and illustrations are accompanied by explanations and their sources are indicated.

5. The total size of a study, with annexes or illustrations, must not exceed 20 pages (B5 size) or 10.000 words.

Requirements concerning the text

1. The text should observe the rules of the language of manuscript as regards: orthography of titles in references, person names, punctuation, positioning of footnote number in text, abbreviations style, etc.

2. Quotations exceeding one paragraph will be written with text of 10 p, indented to left at 1,25 cm.

3. For tables in text the text will have 10 p and fit into the page mirror. The same requirement applies to graphics and illustrations inserted in text.

Norms for references

1. For references shall be used footnotes (inserted automatically), observing the recommendations of The Chicago Manual of Style (http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html), Notes and Bibliography. Since the journal does not use final bibliographical list, the first reference to a work must provide complete bibliographical information. Detailed information is provided in the following file (download).

Annexes

1. The annexes should present the graphics, tables, texts (exclusively of unpublished sources) and others whose dimensions would make their integration into the text difficult.

2. It is not recommended to include in annexes of studies sizeable texts from unpublished sources.

Illustrations

1. May be published both black and white and colour illustrations (up to 8 plates). Publication of a larger number of colour plates can be paid (2 Euro or equivalent / plate).

2. Images must be of good quality, more than 300 dpi. Supported file types: bmp., gif., jpg., png., tiff. Photocopies are not accepted.

3. Images must be accompanied by explanations of the sources of provenience and the permission for publication (if applicable). For each of them has to be references in the text. Ex.: Fig. 1, or Pl. 1/a.